Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy magyar nővel szemben embercsempészés miatt

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 41 éves buda­pes­ti nővel szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly szep­tem­ber­ben több kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get a határ jogo­su­lat­lan átlépéséhez.

A vád­irat ada­tai sze­rint a 41 éves nő 2015. szep­tem­ber 03-án a Buda­pest, Kele­ti pálya­ud­var­nál meg­ál­la­po­dott több, a határ­át­lé­pés­re jogo­sí­tó okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző szír állam­pol­gár­ral, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben őket Buda­pest­ről Bécs­be szállítja.

A nő egy magyar házas­párt is rábírt arra, hogy vegye­nek részt az ember­csem­pé­szés­ben. Végül össze­sen hét szír állam­pol­gár­ral álla­pod­tak meg abban, hogy őket 2000 euró összeg fejé­ben Bécs­be szállítják.

Ezután gép­ko­csi­val a magyar házas­pár három, míg a vád­lott a saját autó­já­val négy kül­föl­dit csem­pé­szett át a magyar-osztrák hatá­ron. Ezt úgy való­sí­tot­ták meg, hogy a vád­lott és tár­sai a határ­át­ke­lő előtt kiszál­lít­tat­ták a kül­föl­di­e­ket az autó­ik­ból azzal az uta­sí­tás­sal, hogy gya­lo­go­san kel­je­nek át a zöld­ha­tá­ron. A vád­lott és tár­sai a határ túl­ol­da­lán vár­ták a kül­föl­di­e­ket, aki­ket újra fel­vet­tek az autó­ik­ba, majd foly­tat­ták útju­kat Bécs felé.

A határ átlé­pé­sét köve­tő­en, a határ­tól pár kilo­mé­ter­re azon­ban az oszt­rák ható­ság tag­jai ellen­őr­zést végez­tek, és ennek során az elől hala­dó házas­pár gép­ko­csi­ját fel­tar­tóz­tat­ták. Ezt ész­lel­ve a vád­lott a gép­ko­csi­já­val meg­állt, a kül­föl­di­e­ket kipa­ran­csol­ta az autó­ból, majd meg­for­dult és elme­ne­kült a helyszínről.

A vád­lot­tal szem­ben - aki jelen­leg házi őri­zet­ben van - a kerü­le­ti ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tés­kor hatá­lyos tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az Auszt­ri­á­ban elfo­gott magyar házas­pár­ral szem­ben az eljá­rást az oszt­rák ható­sá­gok foly­tat­ták le, őket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélték.