Főoldal » Hírek » Vádat emelt az ügyészség egy szír és palesztin embercsempész, valamint a magyar végrehajtóembereik ellen – VIDEÓVAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a leg­sú­lyo­sab­ban minő­sü­lő, 10-től 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken azzal a Magyar­or­szá­gon mene­kült stá­tusszal ren­del­ke­ző szír  és a magyar tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző palesz­tin állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2018. nya­rán több har­ma­dik ország­be­li sze­mély jog­el­le­nes Euró­pai Uni­ó­ba jut­ta­tá­sát szer­vez­ték meg.

A vád­irat  alap­ját egy 2018. szep­tem­ber 4. nap­ján haj­nal­ban az M1-es autó­pá­lya Győr mel­let­ti sza­ka­szán tör­tént elfo­gás képe­zi.

Ekkor egy rend­őr­jár­őr az elkö­ve­tő­ket már figye­lem­mel kísé­rő rend­őr­sé­gi fel­de­rí­tői jel­zés­re meg­ál­lí­tott egy sze­mély­au­tót, amely­ben a magyar sofő­rön kívül két szír, egy iráni és egy iraki állam­pol­gár uta­zott, akik a magyar­or­szá­gi jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tud­ták.

Az őri­zet­be vett sofőr– a későb­bi IV. rendű vád­lott – a kihall­ga­tá­sa során beis­mer­te, hogy egy arab sze­mély­től 25 ezer Ft-ot kapott a költ­sé­ge­i­re a mig­rán­sok Buda­pest­ről Bécs­be szál­lí­tá­sá­ért, ezen kívül továb­bi 400 eurót is ígér­tek neki, vala­mint  az őt a fel­adat­ra beszer­ve­ző szin­tén magyar társa –  a későb­bi III. r. vád­lott – pedig mint­egy 10-15 km-re külön gép­ko­csi­val fel­ve­ze­tő­ként haladt előt­tük.

A ható­ság előtt már koráb­ban, a fel­de­rí­tés során ismert bűn­tár­sak közül 2019. máju­sá­ban elő­ször a palesz­tin I. r. vád­lot­tat, majd 2019. júni­u­sá­ban a magyar III. vád­lot­tat, végül decem­ber­ben a szír II. r. vád­lot­tat fog­ták el a rend­őrök.

A nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a palesz­tin I. r. vád­lott volt az, aki isme­rő­sét a III. r.  vád­lot­tat kérte fel arra, hogy sofő­rö­ket, illet­ve a mig­rán­so­kat a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron átkí­sé­rő  ún. „sétál­ta­tó­kat” kutas­son fel. Fel­ada­ta volt még az is, hogy  a szerb-magyar határ köze­lé­ben a mig­rán­sok pihen­te­té­sét szol­gá­ló tanya­épü­le­te­ket keres­sen, illet­ve alkal­man­ként a déli határ­tól Bécs irá­nyá­ba tartó transz­por­tok előtt „elő­fu­tó­ként” köz­re­mű­köd­jön.

A nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tá­sai sze­rint a szír II. r. vád­lott pedig úgy kap­cso­ló­dott a konk­rét 2018. szep­tem­ber 4-i eset­hez, hogy ő kérte fel az I. r. vád­lot­tat az isme­ret­len módon a szerb határ mel­lől Buda­pest­re szál­lí­tott négy mig­ráns Bécs­be tör­té­nő tovább­szál­lí­tá­sá­ra.

A saj­tó­köz­le­mé­nyünk­höz csa­tolt, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lya fel­vé­te­le­in az lát­ha­tó, amint Buda­pest IX. kerü­le­té­ben a Fővám tér mel­lett a rak­par­ton sétál­va IV. r. vád­lott  a négy utast a par­ko­ló autó­já­hoz kísé­ri, majd abba beszáll­nak, hogy a Bécs­be tartó útju­kat meg­kezd­jék.

A főügyész­ség a két magyar állam­pol­gárt - mivel a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint nem szer­ve­zők és irá­nyí­tók, hanem vég­re­haj­tók vol­tak - az ember­csem­pé­szet bűn­tet­té­nek  eny­hébb minő­sí­té­sű ese­te­i­vel vádol­ja.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempesz-rendorkezen-9

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszek-rendorkezen-1

 

/elfogatoparancsra-fogtak-el-a-szir-emberkereskedot-letartoztatasba-kerult/

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.