Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség hamis tanúzásra felhívás miatt

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy húsz éves fér­fi­val szem­ben, aki arra igye­ke­zett rábír­ni két tanút, hogy az elle­ne indult tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban valót­lan tar­tal­mú val­lo­mást tegyenek. 

A vád sze­rint a húsz­éves férfi ellen 2019. augusz­tus 14-én mobil­te­le­fon eltu­laj­do­ní­tás miatt volt folya­mat­ban sza­bály­sér­té­si eljá­rás a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. Ebben az ügy­ben a ható­ság a vád­lott két isme­rő­sét idéz­te tanú­ként, mely­ről tudo­mást szer­zett a vád­lott is. A vád­lott készí­tett egy hang­üze­ne­tet, mely­ben arra akar­ta rábír­ni a két tanút, hogy valót­la­nul azt vall­ják a ható­ság előtt, hogy a vád­lott nem a sér­tett mobil­te­le­fon­ját vette magá­hoz és vitte el, hanem a sajátját.

A fel­vé­telt a két tanú 2019. szep­tem­ber 10-én ismer­te meg, azon­ban a vád­lott fel­hí­vá­sá­nak nem tet­tek ele­get, és a sza­bály­sér­té­si ható­ság előtt azt a való­ság­nak meg­fe­le­lő nyi­lat­ko­za­tot tet­ték, hogy a vád­lott tulaj­do­ní­tot­ta el a sér­tett mobiltelefonját.

A sza­bály­sér­té­si ható­ság tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tés miatt elma­rasz­tal­ta a vád­lot­tat és pénz­bír­ság­gal sújtotta.

A vád­lott a hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás vét­sé­gét súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kapott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a bíró­ság egy év négy hónap fog­ház­bün­te­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.