Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség nyolc szerb embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt nyolc szerb állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2015. augusz­tu­sá­ban nyúj­tot­tak segít­sé­get mig­rán­sok­nak a szerb-magyar határ ille­gá­lis átlépéséhez.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2015. augusz­tus 18-án és 2015. augusz­tus 28-án vet­tek fel ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a gép­jár­mű­ve­ik­be Rösz­ke és Ásott­ha­lom köze­lé­ben. Az egyes szál­lí­tá­sok­ban külön­bö­ző vád­lot­tak vet­tek részt. Az egyik elkö­ve­tő szer­vez­te meg, hogy a mások által a zöld­ha­tá­ron átkí­sért mig­ráns sze­mé­lye­ket hol kell a többi elkö­ve­tő­nek fel­ven­ni, és biz­to­sí­tot­ta részük­re a gép­ko­csi­kat, mobil­te­le­fo­no­kat is. A mig­rán­so­kat a vád­lot­tak Bécs­be kíván­ták szál­lí­ta­ni. A vád­lot­tak a cse­lek­mé­nye­ket azért követ­ték el, hogy pénz­hez jussanak.

A 2015. augusz­tus 28-ai szál­lí­tá­sok során az elkö­ve­tők leg­alább har­minc, ötven, illet­ve negy­ven­négy sze­mélyt zsú­fol­tak be egy-egy teher­au­tó rak­te­ré­be. A rak­tér­ben a hely szű­kös, a szel­lő­zés pedig elég­te­len volt, az uta­zás a szál­lí­tott sze­mé­lyek testi-lelki gyöt­rel­mé­vel járt.

A szál­lí­tá­sok rövid ideig tar­tot­tak, három eset­ben a rend­őrök iga­zol­tat­ták az elkö­ve­tő­ket, míg a negye­dik eset­ben a mig­rán­so­kat szál­lí­tó teher­au­tó elő­zés köz­ben egy busz hátul­já­nak ütkö­zött. A bal­eset­ben három szál­lí­tott sze­mély könnyeb­ben megsérült.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyolc elkö­ve­tőt állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, rész­ben bűn­szö­vet­ség­ben, rész­ben a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.