Főoldal » Archív » Vádemelés a 2000. novemberi szegvári emberölés ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szeg­vá­ri nővel szem­ben, akit rövid­del az elévü­lés előtt von­tak fele­lős­ség­re férje meg­ölé­se miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és férje közöt­ti házas­ság a 2000. év ele­jé­re meg­rom­lott, vala­mint a sér­tett rövid ideig tartó bör­tön­bün­te­té­se alatt a vád­lott más fér­fi­ak­kal is sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Ebből adó­dó­an a sér­tett 2000. szep­tem­be­ri sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en elő­ször fél­té­keny­ség­ből, ille­tő­leg anya­gi jel­le­gű ellen­té­tek miatt tett­le­ges­sé­gig is faju­ló vesze­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. A vád­lott emi­att elha­tá­roz­ta, hogy elvá­lik a sér­tet­től, majd ezt köve­tő­en kere­se­tet is nyúj­tott be a bíróságon.

A vád­lott 2000. novem­ber 17. nap­ján az esti órák­ban Szen­tes kül­te­rü­le­tén bér­mun­ká­ban szán­tást vég­zett, ami­kor éjfélt rövid­del meg­elő­ző­en a szán­tó­föl­dön meg­je­lent a vád­lot­tal közö­sen hasz­nált gép­ko­csi­val a sér­tett. A meg­ér­ke­zést köve­tő­en a férj fél­té­keny­ség­re hivat­koz­va kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, majd közöt­tük vesze­ke­dés, dula­ko­dás ala­kult ki. Ennek során a vád­lott a trak­tor­ülés alatt levő paj­szer­va­sat magá­hoz vette és feje fölé emel­ve, nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki a fejet ért ütés követ­kez­té­ben össze­esett és vérez­ni kez­dett. A vád­lott meg­néz­te a sér­tett pul­zu­sát és lég­zé­sét, majd meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a sér­tett élet­je­le­ket már nem ad. Ezt köve­tő­en több alka­lom­mal a föl­dön fekvő sér­tet­tet a paj­szer­vas­sal ismé­tel­ten meg­ütöt­te. A vád­lott a sér­tet­tet holt­tes­tét isme­ret­len helyen elrej­tet­te, amely azóta sem került elő.

A rend­őr­ség a más ügy­ben foly­ta­tott nyo­mo­zás során a koráb­ban eltű­nés miatt folya­mat­ban volt eljá­rás ira­ta­it újra­ér­té­kel­ve indí­tott nyo­mo­zást és hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként alig egy hónap­pal az elévü­lés előtt a szeg­vá­ri nőt ember­ölés bűn­tet­te miatt 2015. októberében.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.