Főoldal » Hírek » Vádemelés a 2010-ben Máriapócson történt emberölés miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki 2010-ben Mária­pó­cson agyon­vert egy idős sér­tet­tet, majd elvit­te a pénzét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az akkor 30-as éve­i­ben járó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2010-ben Mária­pó­cson élt, ahol meg­is­mer­ke­dett az idős sér­tet­tel. A sér­tett nem sok­kal azt meg­elő­ző­en vesz­tet­te el a fele­sé­gét, amit nehe­zen dol­go­zott fel, ezért idő­sza­kon­ként alko­holt fogyasz­tott. A nyug­dí­jas férfi jó anya­gi körül­mé­nyek között élt, nyug­dí­já­ból és a gaz­dál­ko­dás ered­mé­nyé­ből meg­fe­le­lő vagyon­nal ren­del­ke­zett, ami­ről tud­tak a lakó­kör­nye­ze­té­ben, így a vád­lott is. Az ita­lo­zás során a sér­tett könnyen ismer­ke­dett az ital­bol­tok­ban, itt ismer­te meg őt az elkövető.

A férfi rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, alkal­mi mun­kák­ból tar­tot­ta el magát, kisebb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett. 2010. szep­tem­ber 22-ét meg­elő­ző napok­ban a sér­tett ismé­tel­ten ita­lo­zott, több helyi kocs­má­ban is megfordult.

2010. szep­tem­ber 22-én a vád­lott előbb isme­rő­se­i­vel kár­tyá­zott, majd elment az egyik helyi presszó­ba, ahol tovább ita­lo­zott. Itt elfo­gyott a pénze, ezért 20 óra után nem sok­kal elha­tá­roz­ta, hogy a szó­ra­ko­zás­hoz pénzt fog sze­rez­ni. A férfi elment a sér­tett mária­pó­csi csa­lá­di házá­hoz, a nyi­tott kis­ka­pun beju­tott az udvar­ra, majd a szú­nyog­há­lót kivág­va a bukó­ra hagyott abla­kot kinyi­tot­ta, és bemá­szott a lakás­ba. A szo­bá­ban alvó sér­tett erre fel­éb­redt, és magá­hoz vette a pár­ná­ja alatt tar­tott riasz­tó­pisz­tolyt, azon­ban a férfi ezt kicsa­var­ta a kezé­ből, és leg­alább húsz alka­lom­mal a pisz­tollyal a sér­tett kopo­nyá­já­ra ütött nagy, illet­ve köze­pes erő­vel. A sér­tett­nek rend­kí­vü­li fáj­da­lom­mal járó kopo­nya­csont­tö­ré­sei és agy­zú­zó­dá­sa kelet­ke­zett, és a hely­szí­nen meghalt.

A férfi ezt köve­tő­en átku­tat­ta a lakást, ahon­nan isme­ret­len össze­gű kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, illet­ve magá­val vitte a 35.000 forint érté­kű riasz­tó­pisz­tolyt is, majd az abla­kon keresz­tül távozott.

A sér­tet­tet két nap­pal később a hoz­zá­tar­to­zói talál­ták meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A nyo­mo­zás során a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok miatt 6 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség is fel­me­rült, mely­nek meg­fi­ze­té­se is a vád­lott­ra vár.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.