Főoldal » Archív » Vádemelés a 71 menekült halálát okozó embercsempész bűnszervezet ügyében (az ún. „parndorfi” ügyben) - PRESSEMITTEILUNG -PRESS RELEASE

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt össze­sen 11 – afgán, bol­gár, illet­ve liba­no­ni – fér­fi­vel szem­ben emelt vádat a Kecs­ke­mé­ti Törvényszéken.

 Az ember­csem­pész bűn­szer­ve­ze­tet egy 30 éves afgán férfi (L.) vezet­te, ő biz­to­sí­tot­ta a műkö­dés­hez szük­sé­ges pénzt, és bűn­tár­sai segít­sé­gé­vel szer­vez­te a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­sok Nyugat-Európába szál­lí­tá­sát. A bűn­szer­ve­zet­ben szer­ve­ző­ként részt vett még egy 31 éves bol­gár férfi (M.), aki a szin­tén bol­gár állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész sofő­rök főnö­ke volt, vala­mint egy 51 éves, bolgár-libanoni ket­tős állam­pol­gár (K.), aki a jár­mű­ve­ket és az ide­ig­le­nes rend­szá­mo­kat sze­rez­te be. A többi vád­lott sofőr­ként és a csem­pész­jár­mű­ve­ket kísé­rő, ún. „elő­fu­tó­ként” vett részt a bűncselekményben.

A bűn­szer­ve­zet 2015 feb­ru­ár­ja és 2015. augusz­tus 27-e között műkö­dött, júni­us­tól napi rend­sze­res­ség­gel szál­lí­tot­ták a mig­rán­so­kat Német­or­szág­ba vagy Auszt­ri­á­ba. A vád­ban 31 szál­lí­tás sze­re­pel, melyek során az embe­rek gyak­ran sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan, zárt, sötét és leve­gőt­len fur­go­nok­ban utaz­tak zsú­folt, ember­te­len, gyöt­rel­mes körül­mé­nyek között. A nem­zet­kö­zi bűnö­zői cso­port e szál­lí­tá­sok során több mint 1200 embert jut­ta­tott ille­gá­li­san Nyugat-Európába és az afgán veze­tő ezzel leg­alább 300.000 eurót kere­sett. Volt olyan szál­lí­tás is, hogy közel 100 mene­kül­tet zsú­fol­tak be egy teher­au­tó rakterébe.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai 2015. augusz­tus 26-án haj­na­li 5 óra körül 71 mig­ránst – köz­tük 59 fér­fit, 8 nőt és 4 gyer­me­ket - zár­tak be egy belül­ről nem nyit­ha­tó, sötét és szel­lő­zés nél­kü­li hűtő­ka­mi­on­ba a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Móra­ha­lom tér­sé­gé­ben. A mig­rán­so­kat az M5-ös, M0-ás, majd az M1-es autó­pá­lyán szál­lí­tot­ták Auszt­ri­á­ig. A kami­ont – amely Kecs­ke­mét­ről indult a határ­hoz, hogy fel­ve­gye a mig­rán­so­kat – egy 25 éves bol­gár férfi (I.) vezet­te, elő­fu­tó­ként pedig egy 38 éves bol­gár férfi (T.) kísér­te. Ezt meg­elő­ző­en mind­ket­ten már több­ször „dol­goz­tak” a bűnszervezetnek.

A mig­rán­sok mint­egy fél órá­val az indu­lás után döröm­bö­lés­sel és kia­bá­lás­sal jelez­ték, hogy nem kap­nak leve­gőt, ame­lyet a sofőr és elő­fu­tó­ja is hal­lott. A prob­lé­mát bol­gár főnö­kük köz­ve­tí­té­sé­vel tele­fo­non jelen­tet­ték a bűn­szer­ve­zet afgán veze­tő­jé­nek, ám több­ször is azt az uta­sí­tást kap­ták, hogy ne nyis­sák ki a rak­tér ajta­ját, ne fog­lal­koz­za­nak a ful­dok­ló embe­rek­kel, hanem minél hama­rabb jus­sa­nak el Nyugat-Európába. A szál­lí­tó és az elő­fu­tó – bár segít­het­tek volna a sér­tet­te­ken – tel­je­sí­tet­ték a főnö­kük és az afgán veze­tő uta­sí­tá­sát. Ennek az lett a követ­kez­mé­nye, hogy a rak­tér­be bezárt 71 sér­tett az indu­lás­tól szá­mí­tott 3 órán belül, még magyar terü­le­ten gyöt­rel­mes körül­mé­nyek között meg­ful­ladt. I. és T. – miu­tán átlép­ték az osztrák-magyar határt – a hűtő­ka­mi­ont az A4-es autó­pá­lya leál­ló­sáv­já­ban, Parn­dorf köze­lé­ben leál­lí­tot­ták, majd az elő­fu­tó autó­val vissza­tér­tek Magyarországra.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai, hogy még több pénzt sze­rez­ze­nek, más­nap haj­nal­ban, ismét Móra­ha­lom mel­lett, 67 mig­ránst zsú­fol­tak egy ugyan­csak szel­lő­zés nél­kü­li, zárt hűtő­ko­csi­ba. A vád­lot­tak nem törőd­ve azzal, hogy a mig­rán­sok az ember­te­len körül­mé­nyek miatt az úton élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba kerül­tek, őket az auszt­ri­ai Gols-ig szál­lí­tot­tak. A mig­rán­sok ez eset­ben ki tud­ták rúgni a kami­on rak­te­ré­nek ajta­ját, így senki sem halt meg.

A kiemelt jelen­tő­sé­gű bűn­ügy vád­lot­tai közül 9 ember­csem­pész elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, két vád­lot­tal szem­ben pedig távol­lé­té­ben emelt vádat a főügyész­ség. Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val, rész­ben üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A „halál­ka­mi­o­nos” szál­lí­tás­ban részt­ve­vő négy vád­lott­nak (L., M., I. és T.) ezen kívül külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

A „halál­ka­mi­on” utáni napon vég­re­haj­tott szál­lí­tás­ban köz­re­mű­kö­dő M-et és egy továb­bi bol­gár ember­csem­pészt 67 rend­be­li élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja a főügyész­ség. Az ügyész 4 vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés, míg a többi ember­csem­pésszel szem­ben hatá­ro­zott idejű fegy­ház és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Saj­tó­köz­le­mény

PRESSEMITTEILUNG

Ank­la­ge­er­he­bung gegen die organ­i­si­er­te Sch­le­u­ser­grup­pe verant­wort­lich für den Tod von 71 Flücht­lin­gen („Parn­dorf” Strafsache)

 Die Ober­sta­at­san­waltschaft des Kom­itats Bács-Kiskun hat wegen des Verb­rec­hens des qua­li­fi­zi­er­ten Mor­des und der Mensc­hensch­le­u­sung beg­an­gen in einer kri­min­el­len Vere­i­ni­gung gegen 11 – afga­nis­che, bul­ga­ris­che und liba­ne­sis­che – Män­ner beim Gerichts­hof Kecs­ke­mét Ank­lage erhoben.

 Die auf Mensc­hensch­le­u­sung spe­zial­isi­er­te kri­min­el­le Vere­i­ni­gung wurde von einem 30 jäh­ri­gen Afg­ha­nen (L.) gele­i­tet, wer die zum Funk­tio­ni­e­ren der Täter­grup­pe nöti­gen Geld­mit­tel gesi­chert und mit der Hilfe sei­ner Komp­li­zen den Tran­sport der Mig­r­an­ten, die die serbisch-ungarische Gren­ze ille­gal übert­ra­ten, nach West-Europa organ­i­si­ert hat. Wei­te­re Orga­ni­sa­toren in der kri­min­el­len Vere­i­ni­gung waren ein 31 jäh­ri­ger bul­ga­ris­cher Mann (M.), wer der Chef der eben­falls bul­ga­ris­c­hen Sch­le­u­ser­fah­rer war, sowie ein 51 jäh­ri­ger, bulgarisch-lebanesischer Sta­at­san­ge­hö­riger (K.), wer die Fahr­ze­uge und die provi­soris­c­hen Kenn­ze­i­chen für die Täter­grup­pe beschaf­fen hat. Die wei­te­ren Angek­la­g­ten haben sich an dem Verb­rec­hen als Fah­rer oder als „Vorläu­fer”, die die Sch­le­u­ser­fahr­ze­uge beg­le­i­te­ten, beteiligt.

Die kri­min­el­le Vere­i­ni­gung war zwis­c­hen dem Feb­ru­ar 2015. und dem 27. August 2015. tätig, seit Juni 2015 tran­spor­ti­er­te die Täter­schaft mi täg­li­cher Reg­elmäβig­ke­it Mig­r­an­ten nach Deutsch­land oder Öster­re­ich. In der Ank­la­gesch­rift sind 31 Sch­le­u­sun­gen ange­führt. Wäh­rend die­ser Tran­sporte sind die Mensc­hen oft­mals in für Per­son­entran­sport unge­ei­gne­ten, gesch­los­se­nen, dunk­len und luft­los­en Lie­fer­wa­gen unter über­fül­l­ten, unmensch­li­chen und qual­vol­len Umstän­den gere­ist. Die inter­na­ti­o­nale Täter­grup­pe hat wäh­rend die­ser Sch­le­u­sun­gen mehr als 1200 Per­son­en ille­gal nach West-Europa tran­spor­ti­ert und der afga­nis­che Anfüh­rer der Grup­pe damit min­des­tens 300.000 Euro ver­di­ent. Es gab auch solc­he Sch­le­u­sung, dass beinahe 100 Flücht­lin­ge in den Ladera­um eines Las­ters ein­gep­fercht wurden.

Die Mit­g­li­eder der kri­min­el­len Vere­i­ni­gung haben am 26. August 2015 um 5 Uhr am Mor­gen 71 Mig­r­an­ten – darun­ter 59 Män­ner, 8 Fra­u­en und 4 Kin­der –in einen dunk­len Külh­ca­mi­on ohne Belüf­tung, der von innen nicht geöff­net wer­den kann, im Bere­ich von Móra­ha­lom, nahe zur serbisch-ungarischen Gren­ze ein­ge­sch­los­sen. Die Mig­r­an­ten wurd­en ent­lang der unga­ris­c­hen Auto­bah­nen M5, M0, dann M1 nach Öster­re­ich gesch­le­ust. Der Last­wa­gen – der aus Kecs­ke­mét los­ge­fah­ren ist, um die Mig­r­an­ten auf­zuneh­men – wurde von einem 25 jäh­ri­gen Bul­ga­ren (I.) gefah­ren, und als Vorläu­fer von einem 38 jäh­ri­gen Bul­ga­ren beg­le­i­tet. Vor­aus­ge­hend haben beide mehr­mals der kri­min­el­len Vere­i­ni­gung „gear­be­i­tet”.

Nach einer hal­ben Stun­de nach der Abfahrt haben die Mig­r­an­ten mit Gehäm­mer, Klop­fen und Gesch­rei geze­igt, dass sie keine Luft bekom­men. Das haben der Fah­rer und der Vorläu­fer gehört und das Prob­lem mit der Über­mitt­lung ihres bul­ga­ris­c­hen Chefs dem afg­ha­nis­c­hen Lei­ter der kri­min­el­len Vere­i­ni­gung tele­fon­isch berich­tet, aber sie haben mehr­mals die Wei­sung erhal­ten, dass sie die Tür des Ladera­u­mes nicht öff­nen und sich mit den ers­tic­ken­den Mensc­hen nicht küm­mern dür­fen, son­dern je frü­her nach West-Europa gelangen sol­len. Der Fah­rer und der Vorläu­fer – obwohl sie den Ver­letz­ten hel­fen kön­nen hät­ten – haben die Wei­sun­gen ihres Chefs und des Afga­nen durch­ge­führt. Dies hatte zur Folge, dass die in den Ladera­um ein­ges­perr­ten 71 Ver­letz­ten in 3 Stun­den von der Abfahrt, noch auf unga­ris­chem Sta­ats­ge­bi­et unter qual­vol­len Umstän­den ers­tickt sind. I. und T. – nach­dem sie die österreichisch-ungarische Gren­ze übert­ra­ten – stell­ten den Kühl­last­wa­gen im Pan­nenst­re­i­fen der Auto­bahn A4, in der Nähe von Parn­dorf ab, dann fuh­ren mit dem Vorläu­fer­wa­gen zurück nach Ungarn.

Die Mit­g­li­eder der kri­min­el­len Vere­i­ni­gung haben am Mor­gen des nächs­ten Tages – um sich noch mehr Geld zu verschaf­fen – eben­falls neben Móra­ha­lom 67 Mig­r­an­ten in einen gesch­los­se­nen Kühl­last­wa­gen gleich­falls ohne Belüf­tung ein­gep­fercht. Die Angek­la­g­ten haben sich darum nicht geküm­mert, dass die Mig­r­an­ten wegen den unmensch­li­chen Bedin­gun­gen wäh­rend der Reise in unmit­tel­bar lebens­gefähr­li­chen Zustand kamen und haben sie bis zur öster­re­i­chis­c­hen Geme­in­de Gols gesch­le­ust. In diesem Fall konn­ten die Mig­r­an­ten die Tür des Ladera­u­mes mit den Füβen aussch­la­gen, des­halb ist niemand gestorben.

Die­ses Ver­fah­ren ist eine Straf­sa­che von beson­derer Bede­u­tung. Von den Angek­la­g­ten war­ten 9 Täter in Unter­su­chung­s­haft auf die Haupt­ver­hand­lung, wäh­rend gegen zwei Angek­la­g­ten die Ober­sta­at­san­waltschaft in ihrer Abwe­sen­heit Ank­lage erho­ben hat. Alle Beschul­dig­ten wer­den mit dem Verb­rec­hen der mit der Drang­sa­li­er­ung der gesch­le­us­ten Per­son­en, teil­wei­se gewerbsmäβig beg­an­ge­nen Mensc­hensch­le­u­sung verübt in einer kri­min­el­len Vere­i­ni­gung angek­la­gt. Die vier Angek­la­g­ten (L., M., I. und T.), die an der „Todeslaster-Schleusung” teil­ge­nom­men haben, wer­den auβer­dem mit dem Verb­rec­hen des mit beson­derer Gra­u­sam­ke­it, gegen meh­re­re Per­son­en verüb­ten Mor­des, wel­che Straf­tat teils gegen Per­son­en, die ihr 14. Lebens­jahr nicht vol­len­det haben, beg­an­gen wurde, angeklagt.

M. und ein anderer bul­ga­ris­cher Sch­le­u­ser, die an der ein Tag nach dem „Todes­las­ter” voll­brach­ten Sch­le­u­sung teil­ge­nom­men haben, wer­den noch mit 67 mali­gem Verb­rec­hen der Lebens­ge­fahr verur­sa­chen­den Kör­per­ver­let­zung angek­la­gt. Der Sta­at­san­walt beant­ragt gegen 4 Angek­la­g­ten lebens­lan­ge Zuch­tha­us­stra­fe, wobei der Ant­rag gegen die ande­ren Sch­le­u­ser befris­te­te Zuch­tha­us­stra­fe und die Aus­wei­sung der Beschul­dig­ten aus Ungarn sind. Bez­üg­lich der Schul­dig­ke­it der Angek­la­g­ten wird der Gerichts­hof Kecs­ke­mét entscheiden.

PRESSEMITTEILUNG

PRESS RELEASE

Indict­ment in the case of the human smuggling cri­mi­nal organization

caus­ing the death of 71 immigrants

(in the so-called Parndorf-case)

The Pro­se­cu­ti­on Offi­ce of County Bács-Kiskun han­ded in an indict­ment to the Kecs­ke­mét Court of Jus­ti­ce based on agg­ra­va­ted homi­ci­de and human smuggling com­mit­ted in the fra­me­work of an orga­ni­zed cri­mi­nal group aga­inst 11 – Afg­han, Bul­ga­ri­an and Leba­ne­se – men.

The human smuggling cri­mi­nal orga­ni­za­ti­on was direc­ted by a 30-year-old Afg­han man (L.) who pro­vi­ded the money neces­sary for the ope­ra­ti­on and, with the help of his accomp­li­ces, orga­ni­zed the tran­spor­tati­on of immig­rants who had cros­sed the Serbian-Hungarian bor­der ille­gally to Wes­tern Euro­pe. A 31-year-old Bul­ga­ri­an citi­zen (M.) who was the head of the human smuggling Bul­ga­ri­an dri­vers also par­ti­ci­pa­ted as an orga­ni­zer in the acti­vity of the orga­ni­zed cri­mi­nal group and so did a 51-year-old dual Bulgarian-Lebanese nati­o­nal (K.) who obta­ined the vehic­les and the tem­por­ary reg­istra­ti­on pla­tes.  The rest of the defen­dants took part in the crime as dri­vers and “for­e­run­ners” accom­pa­ny­ing the faci­li­tat­ing vehicles.

The cri­mi­nal orga­ni­za­ti­on ope­ra­ted from Feb­ru­ary 2015 until August 27, 2015, tran­sport­ing immig­rants to Ger­many or to Aust­ria on a daily basis from June. The Pro­se­cu­ti­on Offi­ce ment­ions 31 tran­sports in the indict­ment during which people were often car­ried in clos­ed, dark and air­less vans unsu­i­tab­le for pas­sen­ger tran­sport, in crow­ded, inhu­man, exc­ru­ciating con­di­tions. With these tran­sports, the inter­na­ti­o­nal cri­mi­nal group moved more than 1200 people to Wes­tern Euro­pe ille­gally and the Afg­han leader ear­ned at least €300,000 thro­ugh this acti­vity.  The indict­ment invol­ves also a faci­li­ta­ti­on during which nearly 100 immig­rants were squ­e­e­zed into the load area of a truck.

On August 26, 2015, around 5 am, close to the Serbian-Hungarian bor­der, near Móra­ha­lom the mem­bers of the cri­mi­nal orga­ni­za­ti­on loc­ked 71 mig­rants – 59 men, 8 women and 4 child­ren – in a dark and unven­ti­la­ted refri­ge­ra­tor lorry whose doors could not be ope­ned from the ins­ide.  The immig­rants were tran­sport­ed to Aust­ria on the high­ways M5, M0 and M1.  The truck, which star­ted its way from Kecs­ke­mét to pick up the mig­rants, was dri­ven by a 25-year-old Bul­ga­ri­an citi­zen (I.) and accom­pa­ni­ed by a 38-year-old Bul­ga­ri­an citi­zen (T.) as a for­e­run­ner.  Befo­re this occas­ion, both men per­for­med seve­ral tasks for the cri­mi­nal organization.

App­ro­xi­ma­tely in half an hour after the depar­tu­re, the mig­rants indi­ca­ted with bangs and cries that they were run­ning out of oxy­gen.  The sig­nals were heard by the dri­ver and the for­e­run­ner also.  Thro­ugh their Bul­ga­ri­an boss, they repor­ted the prob­lem to the Afg­han head of the cri­mi­nal orga­ni­za­ti­on who orde­red them seve­ral times not to open the door of the load area, to igno­re the people suf­fo­cat­ing there and to reach Wes­tern Euro­pe as soon as pos­sib­le.  Even tho­ugh they could have hel­ped the vic­tims, the dri­ver and the for­e­run­ner comp­li­ed with the instruc­tions of their boss and the Afg­han leader.  As a result, the 71 vic­tims loc­ked in the load area suf­fo­ca­ted in hor­rend­o­us con­di­tions in 3 hours from the depar­tu­re in the ter­ri­to­ry of Hun­gary.  After cros­sing the Hungarian-Austrian bor­der, I. and T. left the refri­ge­ra­tor truck in the hard sho­ul­der of high­way A4, near Parn­dorf and returned to Hun­gary using the for­e­run­ner vehicle.

In order to make more money, the fol­lo­wing mor­ning the mem­bers of the cri­mi­nal orga­ni­za­ti­on loa­ded 67 mig­rants to an unven­ti­la­ted, clos­ed refri­ge­ra­tor lorry near Móra­ha­lom.  The defen­dants turned a blind eye to the fact that beca­u­se of the inhu­man con­di­tions mig­rants had got into life-threatening medi­cal con­di­tions and tran­sport­ed them to the town of Gols, Aust­ria. This time the mig­rants could kick the door of the load area open, thus no one had died.

Among the defen­dants of this top-priority case, nine smugglers are awa­i­ting for the trial in pre­li­mi­nary cus­tody while con­cer­ning two other defen­dants the Pro­se­cu­ti­on Offi­ce filed a moti­on for hol­ding the trial in their absen­ce.  All of the defen­dants are accu­s­ed of fel­ony of human smuggling com­mit­ted in the fra­me­work of an orga­ni­zed cri­mi­nal group, partly in a business-like man­ner, with the tor­tu­re of the smuggled per­sons.  Bes­ides this, the four defen­dants who par­ti­ci­pa­ted in the “death lorry” tran­sport (L., M., I. and T.) are char­ged with fel­ony of homi­ci­de com­mit­ted with par­ti­cu­lar cru­elty, aga­inst more than one per­son, among these, per­sons under the age of 14.

M. and anot­her Bul­ga­ri­an smuggler who took part in the tran­sport on the day fol­lo­wing the “death lorry” event are char­ged with 67 counts of life-threatening bat­tery. The Pro­se­cu­ti­on Offi­ce pro­po­s­ed life-term imp­ri­son­ment for four defen­dants while con­cer­ning the others, fixed-term imp­ri­son­ment exe­cu­ted in a maximum-security faci­lity and expul­si­on from Hun­gary. The final deci­si­on on the cul­pa­bi­lity of the defen­dants will be made by the Kecs­ke­mét Court of Justice.

PRESS RELEASE