Főoldal » Archív » Vádemelés a bajai főtér adventi koszorúját felgyújtó férfi ellen

A Bajai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság, ron­gá­lás és zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy sükös­di fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben ittas­sá­ga miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett az egyik dohány­üz­let eladó­já­val, majd a főtér­re ment és fel­gyúj­tot­ta az adven­ti koszo­rú egyik szalmabáláját.

A 42 éves sükös­di férfi tavaly novem­ber 25-én haj­nal­ban itta­san bement az egyik bajai dohány­bolt­ba, azon­ban nem szol­gál­ták ki, mert nem volt nála ele­gen­dő pénz. Az ittas férfi ekkor távo­zott ugyan, de nem sok­kal később vissza­ment és szi­dal­maz­ta az eladót, vala­mint egy ott tar­tóz­ko­dó vásár­lót is. Az eladó kiküld­te a vád­lot­tat az üzlet­ből, aki végül han­gos kia­bá­lás köze­pet­te távo­zott és a Szent­há­rom­ság térre indult. A főté­ren kihú­zott egy cso­mót az adven­ti koszo­rú­nak elhe­lye­zett 220 db szal­ma­kö­teg egyi­ké­ből, meg­gyúj­tot­ta, majd a szal­ma­bá­lák­tól alig 20 cm távol­ság­ra az útra dobta. A fel­lob­ba­nó lán­got egy járó­ke­lő ész­lel­te, elta­pos­ta, így a tűz nem ter­jedt át a szalmabálákra.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A fér­fi­vel szem­ben ami­att is eljá­rás folyik, mert házas­sá­ga fel­bom­lá­sát nem tudta elfo­gad­ni és volt fele­sé­gét - annak aka­ra­ta és kéré­se elle­né­re - tavaly novem­ber­től mint­egy 3 hóna­pon keresz­tül 143 alka­lom­mal hívta tele­fo­non. Emel­lett a vád­lott rend­sze­re­sen, jel­lem­ző­en éjjel vagy haj­nal­ban volt fele­sé­ge lakó­há­zá­hoz ment, a kaput rug­dos­ta, a redőnyt ütö­get­te, majd az ablak­üve­get is betör­te. Mind­ez nem volt ele­gen­dő, mert bár a bíró­ság a fér­fit - a vele szem­ben idő­köz­ben elren­delt távol­tar­tás meg­sze­gé­se miatt - 10 napra elzár­ta, sza­ba­du­lá­sa után ismét volt fele­sé­ge házá­hoz ment és dühé­ben a redőnyt leszakította.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség garáz­da­ság, ron­gá­lás és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy zak­la­tás vét­sé­ge miat­ti koráb­bi eljá­rás­ban kisza­bott fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­za, hogy ennek a koráb­bi bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíró­ság. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.