Főoldal » Archív » Vádemelés a balatonfűzfői robbanás miatt

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy bala­ton­fűz­fői vegy­ipa­ri cég telep­ve­ze­tő­je­ként a rá irány­adó fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat meg­sért­ve, nem intéz­ke­dett egyes alap­anya­gok biz­ton­sá­gos, elkü­lö­ní­tett táro­lá­sá­ról, így ezek keve­re­dé­se miatt a telep­he­lyen 2016. decem­ber 30-án tűz ütött ki, majd két nagy erejű rob­ba­nás tör­tént, ame­lyek miatt egy sze­mély könnyeb­ben megsérült.

 A vád­irat sze­rint a cég bala­ton­fűz­fői telep­he­lyén nagyobb mennyi­ség­ben állí­ta­nak elő külön­bö­ző vegyi anya­go­kat, így szenny­víz­tisz­tí­tás­hoz vas-kloridot, amely­nek gyár­tá­sá­hoz nátrium-klorát és – egyes típu­sá­hoz – cukor is szükséges.

A telep­ve­ze­tő a vegy­ipa­ri tech­ni­ku­si vég­zett­sé­ge és a rá irány­adó fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok elle­né­re nem volt tisz­tá­ban a nátrium-klorát tulaj­don­sá­ga­i­val, így azzal, hogy éghe­tő anyag­gal együtt tárol­ni tilos, mert ezek keve­re­dé­se ese­tén, kisebb sur­ló­dás követ­kez­té­ben is rob­ba­nás jöhet létre. A vád­lott ezért nem til­tot­ta meg beosz­tott­ja­i­nak, hogy a nátrium-klorátot a cukor­ral együtt tárol­ják, így 2016. decem­ber 22-én a rak­tár­épü­let­ben a kris­tály­cu­kor egy részét köz­vet­le­nül a nátrium-klorát mellé helyez­ték el.

Az egyik zsák­ból kiöm­lött körül­be­lül két­la­pát­nyi kris­tály­cu­kor 2016. decem­ber 30-án a nátrium-kloráttal össze­ke­ve­re­dett, és 15 óra 47 perc­kor meg­gyul­ladt. Ezt köve­tő­en fél per­cen belül a helyi­ség­ben tárolt több mint 5 tonna nátrium-klorát és kris­tály­cu­kor két alka­lom­mal is – néhány másod­perc­nyi különb­ség­gel – fel­rob­bant. A rob­ba­ná­sok és a tűz követ­kez­té­ben a rak­tár tel­je­sen kiégett. A két rob­ba­nás olyan nagy erejű volt, hogy még a 60 méter­re álló iro­da­épü­let­ben is több ajtót benyo­mott, és a mennye­ze­ti lám­pát lesza­kí­tot­ta. Ekkor a hely­szí­nen – mint­egy 15 méter­re a tűz kelet­ke­zé­sé­től – három dol­go­zó tar­tóz­ko­dott, egyi­kük meg­sé­rült, ami­kor a lég­nyo­más térd­re lökte. Nála a jobb térd zúzó­dá­sa és erős fül­zú­gás ala­kult ki.