Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a Balatonparti villák kifosztói ellen

Három bün­te­tett férfi és egy bün­tet­len elő­éle­tű nő elha­tá­roz­ták, hogy Balaton-parti villákból,
nya­ra­lók­ból érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el. Azo­kat az ingat­la­no­kat sze­mel­ték ki, ame­lyek lakói
rend­sze­re­sen az esti órák­ban eljár­tak vacso­ráz­ni ott­hon­ról. Az elkö­ve­té­si mód­sze­rük az volt, hogy Keszt­he­lyen, Gye­nes­di­á­son, Bala­ton­gyö­rö­kön és kör­nyé­kü­kön gép­ko­csi­ból figyel­ték a poten­ci­á­li áldo­za­tok szo­ká­sa­it, azo­kat meg­is­mer­ve, a távol­lé­tük­ben betör­tek a házak­ba, és érté­ke­ket, kész­pénzt és éksze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. A cse­lek­mény alatt a nő gép­ko­csi­val a közel­ben vára­ko­zott, és tele­fon­hí­vás­ra tár­sa­i­ért ment, biz­to­sít­va ezál­tal a hely­szín­ről tör­té­nő gyors menekülést.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye