Főoldal » Archív » Vádemelés a Bank Center épületénél elkövetett bűncselekmény miatt

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2012. már­ci­us 15-én a Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó Bank Cen­ter épü­le­té­nél össze­gyűlt tömeg veze­tő­je­ként, az MTV szék­ház köz­is­mert ost­ro­má­ra utaló fenye­ge­té­sek­kel pró­bált meg a köve­te­lé­sé­nek érvényt szerezni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Vád­eme­lés a Bank Cen­ter épü­le­té­nél elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt