Főoldal » Archív » Vádemelés - a békési férfi áramot vezetett az ajtóba, fegyvert tartott, a kukoricásban kannabiszt termesztett és orvhalászattal is foglalkozott FOTÓK+FELVÉTEL

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal az 50 éves béké­si fér­fi­vel szem­ben, aki az álta­la hasz­nált tanya bejá­ra­ti ajta­já­ra és abla­ka­i­ra sze­relt védő­rács­ba ára­mot veze­tett.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott gaz­dál­ko­dás cél­já­ból két hét­vé­gi házat és egy tanyát is hasz­nált Béké­sen. 2015. év őszén azért, hogy az oda  a jog­ta­lan beha­to­lást meg­aka­dá­lyoz­za, az álta­la hasz­nált tanya főépü­le­té­nek bejá­ra­ti ajta­ja mel­let­ti dug­alj­ból a háló­za­ti ára­mot a bejá­ra­ti ajtó­ra, az abla­kok­ra, a kamra ajtó­ra, vala­mint a pad­lás­fel­já­ró­ra sze­relt védő­rá­csa­i­ba vezet­te. A vád­lott akkor, ami­kor az álta­la kiépí­tett „védel­mi rend­szert” háló­za­ti feszült­ség alá helyez­te tisz­tá­ban volt azzal, hogy egy eset­le­ges jog­ta­lan beha­to­ló akár halá­los áram­ütést is szen­ved­het, de ebbe a lehet­sé­ges követ­kez­mény­be bele­nyu­go­dott.

A vád­lott 2015. évben egyik hét­vé­gi házá­nak kert­jé­ben a kuko­ri­ca között saját részé­re vad­ken­dert ter­mesz­tett. Az álta­la ter­mesz­tett kan­na­bisz tar­tal­mú növé­nyi tör­me­lék­ből több cso­mag­ban több,  mint 2 kg-ot rej­tett el laká­sá­nak pad­lá­sán, ille­tő­leg egyik hét­vé­gi házá­nál, ame­lyek a 2016. tava­szán foga­na­to­sí­tott hely­szí­ni szem­le és ház­ku­ta­tá­sok során kerül­tek lefog­la­lás­ra.

Ezen hely­szí­ni szem­le és ház­ku­ta­tá­sok során a rend­őr­ség a vád­lott lakó­he­lyé­ről és hét­vé­gi háza­i­ból  3 db átala­kí­tott pus­kát, egy for­gó­tá­ras pisz­tolyt, egy átala­kí­tott lég­pus­kát és egy hatás­ta­la­ní­tott, majd vissza­ala­kí­tott dup­la­csö­vű söré­tes vadász­fegy­vert, több darab alkat­rész­nek fel­hasz­nál­ha­tó lőfegy­ver főda­ra­bot, vala­mint össze­sen 495 db külön­fé­le lőszer fog­lalt le, ame­lye­ket a vád­lott enge­dély nél­kül tar­tott. A vád­lott a lősze­re­ket külön­bö­ző helye­ken rej­te­get­te: kerül­tek elő lősze­rek a garázs falá­ból, szín­ből, tyúk­ól­ból, ter­mény­tá­ro­ló tete­jé­ről, de fotel kár­pit­ja alól is. Lefog­la­lás­ra került továb­bá 3 db varsa is, ame­lye­ket a vád­lott koráb­ban az álta­la hasz­nált tanya köze­lé­ben lévő­Var­ga­hossza csa­tor­ná­ban helye­zett el úgy, hogy halá­sza­ti enge­déllyel vagy álla­mi halász­jeggyel nem ren­del­ke­zett.

A Békés Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint orv­ha­lá­szat vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel­ke­ret 5 évtől 22 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 1,3 M Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt foly­ta­tó­dik.