Főoldal » Archív » Vádemelés a „békésszentandrási lóhúsbotrány”-ként elhíresült ügyben

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 7 sze­mély – két szar­va­si, négy békés­szent­and­rá­si, vala­mint egy buda­pes­ti férfi – ellen emelt vádat bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett jelen­tős mennyi­sé­gű és érté­kű rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­nak bűn­tet­te, kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te, vala­mint egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Szar­va­son és Békés­szent­and­rá­son üze­mel­te­tett két ille­gá­lis vágó­híd ügyé­ben.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye