Főoldal » Archív » Vádemelés a bérlőjét hátba szúró férfi ellen

A Tolna Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a buda­pes­ti férfi 2019 augusz­tu­sa óta lakott a simon­tor­nyai lakó­ház­ban. Októ­ber köze­pén a házba befo­gad­ta lakó­ként a sér­tett fér­fit, aki mint­egy egy éve haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott. A lak­ha­tá­sért cse­ré­be a vád­lott azt kérte, hogy a sér­tett tegye rend­be az ingat­lan­hoz tar­to­zó udvart, szed­je le a gyümölcsöket.

2019. novem­ber 2-án dél­előtt 10 óra után, a reg­ge­li készí­té­se köz­ben, a vád­lott és a sér­tett között nézet­el­té­rés és rövid szó­vál­tás ala­kult ki, ami miatt a sér­tett a kony­há­ból kife­lé indult, hogy elhagy­ja a házat. Ekkor azon­ban a vád­lott egy 33 cen­ti­mé­ter hosszú, 21 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kony­ha­kés­sel az udvar­ra kilé­pő sér­tet­tet hátba szúr­ta. A szú­rás össze­sen négy réteg ruhá­za­ton átha­tol­va a sér­tett hátát a jobb lapoc­ka alat­ti terü­le­ten érte és neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott. Azon­ban a szú­rás jel­le­gé­re, elhe­lyez­ke­dé­sé­re és az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re is figye­lem­mel súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra, sőt élet­ve­szé­lyes álla­pot elő­idé­zé­sé­re is alkal­mas volt.

A vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi bör­tön­bün­te­té­se fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt követ­te el, vala­mint jelen­leg is van elle­ne másik bün­te­tő­el­já­rás folyamatban.

Vele szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, illet­ve a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Törvényszéknél.