Főoldal » Archív » Vádemelés a beteghordóra támadó férfiakkal szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik a makói kór­ház­ban beteg­hor­dó­ként dol­go­zó sér­tett­re támadtak.

A vád­irat sze­rint a három vád­lott csa­lá­di és bará­ti kör­ben szó­ra­ko­zott 2015. szep­tem­ber 15-én, mely­nek során ittas álla­pot­ba kerül­tek. Ekkor a vád­lot­tak egyi­ké­nek élet­tár­sa rosszul lett, és a roko­nok, vala­mint a bará­ti tár­sa­ság beszál­lí­tot­ták őt a makói kórházba.

Ami­att, hogy az ügye­let­ben levő orvo­sok és szak­dol­go­zók nem tud­ták más elfog­lalt­sá­guk miatt azon­nal ellát­ni a bete­get, a vád­lot­tak és a velük együtt levő, nagy­részt ittas sze­mé­lyek fel­há­bo­rod­tak és han­gos­kod­ni kezd­tek. Ekkor a sür­gős­sé­gi osz­tá­lyon szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő szak­dol­go­zók a hely­szín­re hív­ták a sér­tet­tet, aki aznap műtős­se­géd és beteg­hor­dói fel­ada­to­kat látott el. A sér­tett igye­ke­zett a zajon­gó­kat meg­nyug­tat­ni, de szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vád­lot­tak­kal. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett a sür­gős­sé­gi osz­tály folyo­só­já­ra been­ged­te a bete­get és az egyik hoz­zá­tar­to­zó­ját, azon­ban a szó­vál­tás itt is tovább foly­ta­tó­dott, mely­nek során az ellá­tás­ra szo­ru­ló hoz­zá­tar­to­zó­ja három­szor meg­lök­te a sér­tet­tet, aki­nek ugyan  ennek követ­kez­té­ben nem kelet­ke­zett sérü­lé­se, de egyen­sú­lyát elveszt­ve a fal­hoz szo­rult. Ezzel egy idő­ben a kint marad­tak tovább kia­bál­tak és be akar­tak jutni az ambu­lan­cia bezárt ajta­ján, majd egyi­kük nagy erő­vel rán­gat­ni kezd­te az ajtó kilin­csét, ami ennek hatá­sá­ra besza­kadt. Az így kinyí­ló ajtón keresz­tül töb­ben beju­tot­tak a folyo­só­ra, ahol a sér­tet­tel ismé­tel­ten szó­vál­tás­ba keve­red­tek, szi­dal­maz­ni kezd­ték őt, majd egyi­kük a sér­tet­tet ismé­tel­ten meglökte.

A sér­tett­nek sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, az ambu­lan­cia bezárt ajta­já­nak ket­té­re­pe­dé­sé­vel a kór­há­zat 200.000.-Ft kár érte, amely az eljá­rás során nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a sér­tet­tet meg­lö­kő két sze­mélyt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, míg az ambu­lan­cia ajta­ját erő­szak­kal betö­rő fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni