Főoldal » Archív » Vádemelés a betörésekre specializálódott bűnbanda ellen Vas megyében

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt emelt vádat az ellen a négy férfi ellen, akik 2015 novem­be­ré­től három hóna­pon keresz­tül 49 csa­lá­di házba tör­tek be Vas, Zala és Fejér megyében.

A vád­irat sze­rint a tör­vénnyel koráb­ban is össze­üt­kö­zés­be került négy vád­lott meg­ál­la­po­dott abban, hogy betö­ré­se­ket követ­nek el és így jut­nak rend­sze­re­sen pénz­hez. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket álta­lá­ban hár­man követ­ték el, min­dig hason­ló módon. Két vád­lott törte be a terasz­aj­tó üve­gét, vagy az abla­kot és bement a kisze­melt csa­lá­di házba, amíg har­ma­dik tár­suk, aki a hely­szín­re szál­lí­tot­ta őket, a közel­ben várakozott.

A vád­lot­tak min­dig éksze­re­ket, kész­pénzt, órá­kat, fény­ké­pe­ző­gé­pet keres­tek és lop­tak el. Az elkö­ve­té­si érték több­ször meg­ha­lad­ta a száz­ezer forin­tot, míg a leg­sú­lyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­cse­lek­mény­nél a zsák­mány 7 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ékszer és kész­pénz volt.

A vád­lot­tak kará­csony­kor és újév­kor sem pihen­tek, ebben az idő­szak­ban hat betö­ré­ses lopást követ­tek el külön­bö­ző Zala megyei településeken.

A bűncselekmény-sorozatnak a vád­lot­tak elfo­gá­sa vetett véget és a négy vád­lott közül hár­man elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ítéletét.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a négy vád­lott vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélését.