Főoldal » Archív » Vádemelés a Betyársereg Heves megyei roma családot fenyegető tagjai ellen

Közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel is vádol­ja az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azo­kat a fia­ta­lo­kat, akik közül töb­ben is a leg­in­kább szél­ső­sé­ges, rasszis­ta meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról ismert­té vált „Betyár­se­reg” tag­ja­i­ként 2015-ben hóna­po­kon át folya­ma­to­san zak­lat­ták és fenye­get­ték egy roma csa­lád tag­ja­it Szúcson.

Egy 2015. janu­ár 21-én az egyik inter­ne­tes hír­por­tá­lon meg­je­lent, a roma kisebb­ség­hez tar­to­zó csa­lá­dot hírbe hozó, rossz fény­ben fel­tün­te­tő cikk­ben írtak hatá­sá­ra az I. rendű vád­lott úgy dön­tött, hogy kibé­rel egy házat az érin­tett csa­lád által is lakott falu­ban. Ezt köve­tő­en a bérelt ingat­lan­ban a "Betyár­se­reg" jel­ké­pe­it ábrá­zo­ló ruhá­za­tot vise­lő tár­sa­i­val több­ször is meg­je­lent, majd velük együtt a kisze­melt csa­lád háza előtt rend­sze­re­sen elha­lad­va azt, illet­ve a csa­lád tag­ja­it is jól ész­lel­he­tő módon, több alka­lom­mal is a bele­egye­zé­sük nél­kül fotóz­ták, vide­óz­ták, miköz­ben szi­dal­maz­ták, „cigá­nyoz­ták”, és - fenye­ge­tő hang­nem­ben - arra szó­lí­tot­ták fel őket, hogy köl­töz­ze­nek el a tele­pü­lés­ről. A sér­tet­tek roma szár­ma­zá­sa miat­ti ellen­szen­vük által is moti­vált vád­lot­tak célja az volt, hogy a folya­ma­tos fenye­ge­tő fel­lé­pé­sük­kel és nyo­más­gya­kor­lá­suk­kal a falu vég­le­ges elha­gyá­sá­ra kény­sze­rít­sék a csa­lá­dot, akik a sérel­mük­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek hatá­sá­ra végül el is köl­töz­tek a településről.

Ennek során volt, hogy a kerí­té­sen át bemász­tak a csa­lád házá­nak udva­rá­ra, de az is több­ször meg­tör­tént, hogy az utcá­ról beki­a­bál­va fenye­get­ték, becs­mé­rel­ték a bent lakó­kat. Elő­for­dult az is, hogy a II. rendű vád­lott és társa a csa­lád­hoz tar­to­zó két kis­ko­rú gyer­me­ket fenye­ge­tő jel­leg­gel követ­te a helyi busz­meg­ál­ló­tól egé­szen az ott­ho­nu­kig, miköz­ben folya­ma­to­san vide­óz­ták őket, ami a gye­re­kek­ben félel­met keltett.

A vád­lot­tak közül töb­ben még a csa­lád­nak a szom­szé­dos köz­ség­ben lakó roko­na­it, isme­rő­se­it is fenye­get­te azok roma szár­ma­zá­sa miatt, mely cse­lek­mé­nyek során elő­for­dult, hogy a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát is veszélyeztették.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, rész­ben cso­por­to­san, vala­mint kény­sze­rí­tés­sel elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, ezen túl­me­nő­en köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja az egyes elkö­ve­tő­ket, akik­kel szem­ben - egy kivé­tel­lel - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.