Főoldal » Hírek » Vádemelés a bolti fosztogatók ellen – Videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tíz­fős, lopá­sok­ból élő cso­port tag­jai ellen emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség, akik főleg ruhá­za­ti üzle­tek­ben követ­tek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A vád­irat sze­rint a fel­nőt­tek­ből és fia­tal­ko­rú­ak­ból álló cso­port azzal fog­lal­ko­zott, hogy vidék­ről Nyír­egy­há­zá­ra utaz­tak, majd a kisze­melt üzle­tek­ben szer­ve­zet­ten követ­tek el lopá­so­kat. Gyak­ran vit­tek maguk­kal 14 éven aluli gye­re­ke­ket is, akik egy­részt segí­tet­tek elte­rel­ni a bolti eladók figyel­mét, más­részt aktí­van részt vet­tek a lopá­sok­ban is. Ked­velt mód­sze­re volt az elkö­ve­tők­nek az, hogy baba­ko­csit tolva töb­ben men­tek be egy­szer­re az üzlet­be, ahol meg­osz­tot­ták az eladók figyel­mét, majd a ruhá­za­ti ter­mé­kek­ről eltá­vo­lí­tot­ták az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket, és a baba­ko­csi­ba rejt­ve vit­ték ki azo­kat az üzlet­ből.

A lopá­so­kat a cso­port tag­jai 2019 októ­be­ré­től 2020 feb­ru­ár­já­ig követ­ték el Nyír­egy­há­zán. Volt olyan üzlet, ahová több­ször is vissza­men­tek, így pél­dá­ul az egyik ruhá­za­ti bolt­nak a három alka­lom­mal való lopás során össze­sen 350.000,- forint kárt okoz­tak. Elő­for­dult olyan is, hogy egy alka­lom­mal 27 db férfi pólót rej­tet­tek el a baba­ko­csi­ban. Nem vetet­ték meg a sport­ru­há­za­tot sem a vád­lot­tak, hiszen két­szer is lop­tak ugyan­ab­ból a sport­szak­üz­let­ből közel 300.000,- forint érték­ben már­kás sport­ru­há­za­tot. Egy másik sport­szak­üz­let­ből három­szor lop­tak, össze­sen 122.000,- forint érték­ben. Nem úszta meg egy nyír­egy­há­zi dro­gé­ria sem, melyet két­szer keres­tek fel az elkö­ve­tők, háti­zsák­juk­ban közel 60.000,- forint érté­kű par­füm­mel és koz­me­ti­kai cik­kel távoz­va.

A vád­lot­ta­kat egy-két alka­lom­mal az érin­tett bol­tok dol­go­zói, illet­ve a biz­ton­sá­gi őrök érték tet­ten, míg több lopást a biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­lei alap­ján lehet bizo­nyí­ta­ni az ügyész­ség sze­rint. A fel­nőtt vád­lot­ta­kat nem csak lopás­sal, hanem kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja az ügyész­ség, mivel 18. élet­évét be nem töl­tött gye­re­ke­ket vet­tek rá a bűn­cse­lek­mé­nyek­ben való rész­vé­tel­re.

Amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek, és nem kér­nék a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, az ügyész­ség sze­rint a fel­nőt­te­ket 4-5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, a fia­tal­ko­rú­a­kat pedig javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re kel­le­ne ítél­ni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.  

A vide­ón az egyik lopás­ról a biz­ton­sá­gi kame­ra által készí­tett fel­vé­tel lát­ha­tó.