Főoldal » Archív » Vádemelés a bombákkal fenyegetőző szegedi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017 nya­rán táv­irá­nyí­tós bom­bák­kal fenyegetőzött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júni­us 30-án dél­után 5 óra körül Sze­ged­ről egy nyil­vá­nos fül­ké­ből tele­fo­nált be a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevé­keny­ség Irá­nyí­tá­si Köz­pont­já­ba és azt közöl­te, hogy Sze­ged­ről beszél, komoly prob­lé­má­ja van, még­pe­dig az, hogy a város­gaz­dál­ko­dás kinn volt és össze­szed­te egy kol­dus ruhá­it. Közöl­te azt is, hogy ez a kol­dus kato­nai aka­dé­mi­át vég­zett és két darab táv­irá­nyí­tós bom­bát helye­zett el a város­gaz­dál­ko­dás terü­le­te­in, hiába vol­tak ott biz­ton­sá­gi őrök, be tudott oda menni.

A vád­lott fenti valót­lan beje­len­té­sé­vel, amely sze­rint a Sze­ge­di Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si és Non­pro­fit Kft. terü­le­tén bom­bá­kat helye­zett el,  a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas valót­lan tényt állí­tott, egy­ben azt a lát­sza­tot is kel­tet­te, hogy köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­se fenyeget.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet egyéb­ként több­szö­rös vissza­eső­ként köve­tett el.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.