Főoldal » Archív » Vádemelés a bordélyházakat üzemeltető férfi és társai ellen

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és három tár­sá­val szem­ben, akik az egyik vas megyei város­ban, és Auszt­ri­á­ban működ­tet­tek bor­dély­há­za­kat 2011. őszé­től 2016. júli­us közepéig.

 A vád sze­rint a férfi Magyar­or­szá­gon és Auszt­ri­á­ban is lét­re­ho­zott cége­ket, ame­lyek üze­mel­te­té­sé­ben működ­te­tett szó­ra­ko­zó­he­lye­ket, ahol az ott dol­go­zó sze­mé­lyek szer­ve­zett kere­tek között nyúj­tot­tak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást az erre a célra kiala­kí­tott szobákban.

A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért a ven­dé­gek által a szó­ra­ko­zó­hely­nek előre fize­tett pénz­ből díjaz­ták a sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get végző alkalmazottakat.

A szó­ra­ko­zó­he­lyet üze­mel­te­tő férfi biz­to­sí­tot­ta a pros­ti­tú­ci­ó­hoz szük­sé­ges épü­le­tet, vala­mint az anya­gi és a tech­ni­kai eszközöket.

A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást „VIP sztrip­tíz” néven tün­tet­ték fel a magyar­or­szá­gi árla­pon, és az ebből szár­ma­zó bevé­telt a pul­to­sok rög­zí­tet­ték a napi záráskor.

Magyar­or­szá­gon a fél órás szo­ba­ár 18.000 Ft, az egy órás 32.000 Ft, míg Auszt­ri­á­ban 60 euro, illet­ve 105 euro volt, mely­ből a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást vég­zők 10.000 Ft, illet­ve 18.000 Ft körü­li össze­get kaptak.

A cégek ügy­ve­ze­tő­je­ként dol­go­zó férfi meg­bíz­ta a pul­to­si mun­ka­kör­ben alkal­ma­zott tár­sa­it a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­hoz szük­sé­ges napi fel­ada­tok ellá­tá­sá­val és a napi tevé­keny­ség irá­nyí­tá­sá­val,  akik a távol­lé­té­ben fel­me­rü­lő kér­dé­sek­ben dönt­het­tek is. Ők fel­ügyel­ték és irá­nyí­tot­ták a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végző sze­mé­lyek tevé­keny­sé­gét, elő­ze­te­sen átvet­ték a konk­rét sze­xu­á­lis cse­lek­mény ellen­ér­té­két a ven­dé­gek­től, majd műszak végén kifi­zet­ték az ebből járó pénzt az egyéb juta­lé­kok­kal együtt a szol­gál­ta­tást vég­zők­nek, így a bor­dély­ház veze­té­sé­ben részt vettek.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként, bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat és sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.