Főoldal » Archív » Vádemelés a börtönből zsaroló két férfival szemben - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket tölt­ve pró­bál­tak meg fenye­ge­tés­sel pénz­hez jutni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töl­töt­ték egy magyar­or­szá­gi büntetés-végrehajtási inté­zet­ben. Tavaly szep­tem­ber­ben az inté­zet sza­bály­za­tát meg­szeg­ve, isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­sze­rez­tek egy mobil­te­le­font, és azt saját zár­ká­juk­ban rej­tet­ték el. Közös elha­tá­ro­zá­suk alap­ján a mobil­te­le­fon­ról 2015. szep­tem­ber 20. nap­ján több mint tíz alka­lom­mal hív­ták fel a sér­tet­tet, és magu­kat a sér­tett élet­tár­sa kato­nai felet­te­se­i­nek adták ki, és meg­fe­nye­get­ték őt, hogy amennyi­ben nem tölti fel az álta­luk hasz­nált tele­font 12.000.-Ft-tal, akkor nem beszél­het a sér­tett az élet­tár­sá­val, ille­tő­leg had­bí­ró­ság elé fog­ják állí­ta­ni. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a sér­tett még aznap egy isme­rő­sén keresz­tül a vád­lot­tak által kért össze­get fel­töl­töt­te a vád­lot­tak által hasz­nált telefonra.

Ezután napo­kon keresz­tül több alka­lom­mal hív­ták a sér­tett által hasz­nált tele­fon­szá­mot, ille­tő­leg sms üze­ne­te­ket is küld­tek a részé­re. Ezek­ben magu­kat tovább­ra is a sér­tett élet­tár­sa kato­nai veze­tő­i­nek kiad­va 30.000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig ter­je­dő össze­gek fize­té­sét köve­tel­ték azzal, hogy amennyi­ben ez elma­rad, úgy az élet­tár­sát had­bí­ró­ság elé állít­ják, vagy lecsu­kat­ják, vagy csak hosszú idő múlva enge­dik haza a lak­ta­nyá­ból. Meg­ad­ták egyéb­ként az egyik vád­lott test­vé­ré­nek címét is, hogy oda kell a sér­tett­nek a pénzt elkül­de­nie. A sér­tett a több­szö­ri fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra rend­őr­ség­hez for­dult és fel­je­len­tést tett. Egyéb­ként éppen a fel­je­len­tés fel­vé­te­le köz­ben is öt alka­lom­mal hív­ták a sér­tet­tet, ille­tő­leg küld­tek neki üze­ne­te­ket. Az egyik ilyen üze­ne­tet „ alez­re­des Lász­ló­ként „ írták alá, míg a másik üze­ne­tet meg­pró­bál­ták a sér­tett élet­tár­sa nevé­ben könyör­gő hang­nem­ben meg­ír­ni a pénz kül­dé­se érde­ké­ben. A sér­tett fel­je­len­té­se alap­ján indult eljá­rás­sal össze­füg­gés­ben a büntetés-végrehajtási inté­zet mun­ka­tár­sai zár­ka­el­len­őr­zést tar­tot­tak a vád­lot­tak zár­ká­já­ban és a mobil­te­le­font lefoglalták.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san, hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak egyéb­ként külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minősülnek.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

S z e g e d, 2016. októ­ber 11.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 11. Csongrád