Főoldal » Archív » Vádemelés a börtönőrt bántalmazó férfi ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Szom­bat­he­lyen 2017. feb­ru­ár­já­ban erő­szak­kal ellen­sze­gült a büntetés-végrehajtási őrök jog­sze­rű intéz­ke­dé­sé­nek.

A vád sze­rint a vád­lott 2017. feb­ru­ár köze­pén a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság tár­gya­ló­ter­mé­ből tör­tént kive­ze­té­se­kor a tes­té­vel szán­dé­ko­san meg­lök­te az egyik büntetés-végrehajtási őrt, aki­nek a jobb kéz­fe­je neki­csa­pó­dott a tár­gya­ló­te­rem ajtó­fél­fá­já­nak.

A büntetés-végrehajtási őr a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, és súlyos testi sér­tés­sel vádol­ja a fér­fit, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.