Főoldal » Archív » Vádemelés a brit embercsempész ellen

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a brit állam­pol­gár­sá­gú, iraki szár­ma­zá­sú fér­fi­val szem­ben, aki 2015. augusz­tus 22-én har­minc sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belépjenek.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő gép­ko­csit vásá­rolt Buda­pes­ten azért, hogy határ­át­lé­pés­re enge­déllyel nem ren­del­ke­ző kül­föl­di sze­mé­lye­ket szál­lít­son pénz elle­né­ben, a szerb-magyar határ köze­lé­ből Nyugat-Európába. A vád­lott 2015. augusz­tus 22-én este, Ásott­ha­lom köze­lé­ben, fel­vet­te a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron mások által átkí­sért sze­mé­lye­ket. A vád­lott ezután Buda­pest felé indult. A gép­ko­csi rak­te­ré­ben érde­mi szel­lő­zés nem volt, kevés lég­cse­re mel­lett a sötét, meleg, fül­ledt rak­tér­be bezsú­folt mig­rán­sok­nak a mint­egy fél óráig tartó szál­lí­tás foko­zott testi és lelki gyöt­rel­met okozott.

A vád sze­rint a rend­őrök Ásott­ha­lom­nál ész­lel­ték a jár­mű­vet, ami túl­ter­helt­nek tűnt, ezért iga­zol­tat­ni akar­ták. A vád­lott a jel­zés­re nem állt meg, hanem fel­gyor­sí­tott. A férfi a gép­ko­csi­val több alka­lom­mal átment a szem­be sávba, kanya­ro­dás köz­ben majd­nem fel­bo­rult, majd Bor­dány mel­lett a kocsi­ból kiug­rott, az út mel­let­ti gyü­möl­csös­be futott, és elme­ne­kült. A hát­ra­ha­gyott gép­jár­mű­ben ülő sze­mé­lye­ket a rend­őrök iga­zol­tat­ták, ők magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben, miu­tán a nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ha­tó elkö­ve­tő sze­mé­lyét meg­ál­la­pí­tot­ta, 2016 júni­u­sá­ban euró­pai elfo­ga­tó paran­csot bocsá­tott ki, ami alap­ján a hol­land ható­sá­gok 2017 júli­u­sá­ban az elkö­ve­tőt elfog­ták, majd októ­ber­ben a magyar ható­sá­gok­nak átadták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.