Főoldal » Archív » Vádemelés a budaörsi gyújtogató ügyében

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély oko­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 16 hét­vé­gi házat gyúj­tott fel Budaörsön.

Buda­örs és Török­bá­lint között húzó­dik a Pis­tály völgy, ahol szá­mos hét­vé­gi ház talál­ha­tó. A bűn­ügy vád­lott­ja, egy buda­pes­ti férfi 2014 ápri­li­sá­tól 2016 máju­sá­ig ebben a völgy­ben 16 hét­vé­gi házat és egy gép­ko­csit gyúj­tott fel. Az épü­le­tek tel­je­sen, vagy rész­ben leégtek.

Az épü­le­te­ket fák, bok­rok, és szá­raz alj­nö­vény­zet vette körül, így fenn­állt a tűz átter­je­dé­sé­nek lehe­tő­sé­ge. Több eset­ben a lán­gok a vád­lott által már kont­rol­lál­ha­tat­lan módon tovább­ter­jed­tek, ezért kife­je­zet­ten hosszú ideig  - mint­egy két és fél órán át – tartó tűz­ol­tás­ra volt szükség.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel köz­ve­szélyt idé­zett elő. Lehe­tő­vé vált ugyan­is, hogy a tűz más tár­gyak­ra átter­jed­jen, és ennek foly­tán előre fel nem becsül­he­tő nagy érté­kű vagyo­ni javak kerül­tek reá­lis, köz­vet­len veszélybe.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a fér­fit köz­ve­szély oko­zá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indítványt.