Főoldal » Archív » Vádemelés a Budapest Pride felvonulás résztvevőit zaklató férfi ellen

A vád­irat lénye­ge sze­rint, a vád­lott a 2012. júli­us 07-én Buda­pest V. kerü­le­té­ben meg­tar­tott Buda­pest Pride ren­dez­vényt köve­tő­en oda­lé­pett egy a fel­vo­nu­lást támo­ga­tó házas­pár férfi és nő tag­já­hoz, és őket vélt sze­xu­á­lis hova­tar­to­zá­suk miatt han­gos szó­val, szit­ko­zó­dó, becs­mér­lő kife­je­zé­sek­kel illet­te. A vád­lott agresszív, pro­vo­ka­tív visel­ke­dé­sé­vel olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely ria­dal­mat keltett.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tás­sal elkö­ve­tett közös­ség elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Vádemelés a Buda­pest Pride részt­ve­vő­it zak­la­tó férfi ellen