Főoldal » Archív » Vádemelés a budapesti bankrablássorozat ügyében

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly ősszel, alig más­fél hónap lefor­gá­sa alatt - több eset­ben egy társa segít­sé­gé­vel - össze­sen nyolc fegy­ve­res rab­lást köve­tett el, első­sor­ban pénz­in­té­ze­tek sérelmére.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye- Vád­eme­lés a buda­pes­ti bank­rab­lás­so­ro­zat ügyében