Főoldal » Archív » Vádemelés a bűnszervezetben költségvetési támogatásokra pályázó elkövetőkkel szemben

A cégek sike­res eltün­te­té­se érde­ké­ben egy kita­lált román állam­pol­gár­sá­gú sze­mély okmá­nya­it is előállíttatták.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hét sze­méllyel szem­ben, akik közül töb­ben egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként jog­ta­lan előny­szer­zés cél­já­ból pályáz­tak euró­pai uniós és hazai költ­ség­ve­té­si ala­pok által nyúj­tott támogatásokra.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.30.