Főoldal » Hírek » Vádemelés a büntetőfékező sofőrrel szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze vádat emelt egy 41 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy koc­ká­za­tos elő­zés után hir­te­len féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te, ezután pedig meg is ütöt­te a vét­len sofőrt.

A férfi 2021. május 9-én kora este a 2115. számú, irá­nyon­ként egy-egy for­gal­mi sáv­val ellá­tott úton Bánk felől Fel­ső­pe­tény irá­nyá­ba vezet­te gép­ko­csi­ját, mikor utol­ér­te a sér­tett mint­egy 70 km/h sebes­ség­gel hala­dó autó­ját. Sérel­mez­ve az ala­cso­nyabb sebes­sé­get, veszé­lye­sen cse­kély köve­té­si távol­sá­got vett fel, köz­ben több­ször is vil­lo­gott a távol­sá­gi fény­szó­ró­val, vala­mint több kürt­jel­zést is adott, végül meg­előz­te az autót.

 

A manő­ver után vissza­tért a sáv­juk­ba, és indo­ko­lat­la­nul lefé­ke­zett, ami­vel hir­te­len féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te az immár mögöt­te hala­dó sér­tet­tet is. Mind­két gép­ko­csi meg­állt, a vád­lott ezután kiszállt, vissza­ment a sér­tett autó­já­hoz, szit­ko­zó­dott, majd a lete­kert abla­kon át arcon ütöt­te a fér­fit. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól tart­va fel­húz­ta az abla­kot, azon­ban a vád­lott a veze­tő olda­li ajtót túl­fe­szít­ve, nagy erő­vel kinyi­tot­ta, ami neki­nyo­mó­dott a sár­vé­dő lemez­nek, és két helyen behor­padt. Az autó­ban a ron­gá­lás­sal 59.450,- Ft kár keletkezett.

 

A jár­mű­vek ugyan nem ütköz­tek össze, azon­ban a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt, így a vád­lott a féke­zés­sel köz­vet­len veszély­be sodor­ta a sér­tett és a vele utazó fele­sé­ge testi épségét.

Az ügyész­ség ezért a férfi ellen a testi sér­tés, a ron­gá­lás és a garáz­da­ság mel­lett köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt is vádat emelt, mely­ben a vád­lott bün­tet­len elő­éle­té­re figye­lem­mel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a jár­mű­ben oko­zott kárt és a közel 60.000,- Ft bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.