Főoldal » Archív » Vádemelés a buszsofőrt bántalmazó különös visszaeső férfival szemben

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki rövid­del fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa után itta­san bán­tal­ma­zott egy busz­so­főrt. 

A vád­lott 2016. októ­be­ré­ben került fel­té­te­les sza­bad­ság­ra egy garáz­da­ság miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből. Decem­ber 22-én egy sal­gó­tar­já­ni helyi­já­ra­tú csuk­lós autó­busz hátsó részé­ben uta­zott két barát­já­val, akik­kel ittas álla­pot­ban ita­loz­tak, kia­bál­tak, egyi­kük pedig ittas­sá­ga miatt hányt is a busz­ban.

Az autó­busz veze­tő­je a követ­ke­ző busz­meg­ál­ló­ban a visel­ke­dé­sük miatt leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel a tár­sa­sá­got, de a vád­lott han­gos­kod­va meg­ta­gad­ta a leszál­lást, és ruhá­já­nál meg­ra­gad­ta a sofőrt. A busz­so­főr­nek az agresszív vád­lot­tat sike­rült a hátsó ajtón letol­nia a jár­mű­ről, a férfi azon­ban lerán­tot­ta a sér­tet­tet a jár­dá­ra, ahol három­szor ököl­lel fejen ütöt­te.

A busz­so­főr – aki a Bün­te­tő Tör­vény­könyv értel­me­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, így foko­zott jogi véde­lem­ben része­sül – a bán­tal­ma­zás­tól több fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Mivel a rovott múltú ter­helt a bűn­cse­lek­ményt fel­té­te­les sza­bad­sá­ga alatt követ­te el, a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került, jelen­leg is így várja a tár­gya­lá­sát.

A külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tő akár hét és fél év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat, az ügyész­ség a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa mel­lett indít­vá­nyoz­ta a vád­lott­nak a jövő­be­li fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből való kizá­rá­sát is.

Amennyi­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ja ki, a bün­te­tés kisza­bá­sán túl köte­lez­nie kell a vád­lot­tat a nyo­mo­zás során fel­me­rült 141.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség és a bíró­sá­gon kelet­ke­ző továb­bi bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.