Főoldal » Archív » Vádemelés a cég vagyonát elrejtő ügyvéddel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az ügy­véd­del szem­ben, aki köz­re­mű­kö­dött egy sze­ge­di cég papí­ron tör­té­nő eladá­sá­ban, vala­mint a cég vagyo­ná­nak és köny­ve­lé­si ira­ta­i­nak elrejtésében.

A vád­irat sze­rint a sze­ge­di cég 2013 janu­ár­já­tól fize­té­si köte­le­zett­sé­ge­it tel­je­sí­te­ni nem tudta, a cég­gel szem­ben 2013 augusz­tu­sá­ban az egyik hite­le­ző fel­szá­mo­lá­si eljá­rás irán­ti kérel­met nyúj­tott be a bíró­ság­ra. A cég tulaj­do­no­sa 2013 októ­be­ré­ben elad­ta a céget egy kül­föl­di sze­mély­nek, az adás­vé­te­li szer­ző­dés ira­ta­it az ügy­véd szer­kesz­tet­te. Az eladás fik­tív volt, a vevő nevét az okira­tok­ra alá­ha­mi­sí­tot­ták. Az ügy­véd és a tulaj­do­nos tisz­tá­ban volt az okira­tok hamis vol­tá­val, ennek elle­né­re az ügy­véd az ira­to­kat benyúj­tot­ta a bíró­ság­ra, amely a vevőt új tulaj­do­nos­ként beje­gyez­te. Az ügy­véd 2013. októ­ber 2. és 2013. novem­ber 7. között a cég rak­tár­he­lyi­sé­ge­i­ből össze­sen mint­egy 2.300.000 Ft érté­kű iro­dai esz­közt, vala­mint a cég köny­ve­lé­si ira­ta­it isme­ret­len hely­re vitte, azo­kat a fel­szá­mo­ló biz­tos részé­re nem adta át. A fel­szá­mo­lá­si eljá­rás során 185.000.000 Ft össze­gű hite­le­zői igényt jelen­tet­tek be, ame­lye­ket vagyon hiá­nyá­ban kiegyen­lí­te­ni nem tudtak.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­vé­det hite­le­zők kielé­gí­té­sé­nek meg­hi­ú­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, míg a tulaj­do­nost közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az ügy­véd vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést, vala­mint az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő eltil­tást indít­vá­nyo­zott, míg a másik vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.