Főoldal » Archív » Vádemelés a csalásból származó pénzt felvevő nővel szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bün­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az álta­la kép­vi­selt tár­sa­sá­gok bank­szám­lá­i­ról a 19 sér­tet­től, nagyobb érté­kű gép­jár­mű­vek eladá­sa fejé­ben csa­lárd módon meg­szer­zett pénzt rend­sze­re­sen fel­vet­te.

A nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély abból a cél­ból, hogy az álta­la elkö­ve­tett inter­ne­tes csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pénz­össze­gek ne a saját bank­szám­lá­já­ra érkez­ze­nek, elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott a vád­lot­tal, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez olyan bank­szám­lá­kat biz­to­sít, ame­lye­ken a sér­tet­tek­től érke­ző pénz­össze­ge­ket fogad­hat­ja.

A meg­egye­zést köve­tő­en a vád­lott társa 2017. feb­ru­ár 12. napja és 2017. ápri­lis 5. napja között jog­ta­lan haszon­szer­zé­si cél­zat­tal, tény­le­ges tel­je­sí­té­si képes­ség és szán­dék nél­kül külön­bö­ző típu­sú, nagy érté­kű, hasz­nált gép­jár­mű­vet kínált meg­vé­tel­re inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon. A hir­de­té­sek alap­ján vele tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós úton kap­cso­lat­ba lépő sze­mé­lyek­től az adás­vé­tel biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben jel­lem­ző­en több száz­ezer forint elő­le­get vagy fog­la­lót kért. A sér­tet­tek a pénz­össze­get átutal­ták a vád­lott ren­del­ke­zé­se alatt álló folyó­szám­lák­ra.

A vád­lott az ügy­ve­ze­té­se alatt állt tár­sa­sá­gok bank­szám­lá­i­ra érke­ző – álta­la is tudot­tan csa­lás­ból szár­ma­zó – pénz­össze­ge­ket rend­sze­re­sen fel­vet­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a 2 év 4 hónap 15 nap közép­mér­té­ket el nem érő tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a vád­lot­tat az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re.