Főoldal » Archív » Vádemelés a csaló csatornatisztítók ellen

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 36 éves sió­fo­ki férfi ellen, míg 17 éves fiá­nak a csa­lás társ­tet­te­se­ként kell a bíró­ság előtt felel­nie, ami­ért egy álta­lá­nos isko­la csa­tor­na­tisz­tí­tá­si mun­ká­la­ta­it a meg­ren­de­lő meg­té­vesz­té­sé­vel, a mun­kát túl­szám­láz­va végez­ték el.

A 36 éves férfi koráb­ban is vál­lalt csa­tor­na­tisz­tí­tást úgy, hogy jog­ta­lan haszon­szer­zés végett a meg­ren­de­lő­nek hiá­nyos, meg­té­vesz­tő tájé­koz­ta­tást adott, a hiba elhá­rí­tá­sá­hoz alkal­mat­lan esz­közt hasz­nált, majd irre­á­li­san magas mun­ka­dí­jat szá­molt fel. Tevé­keny­sé­gé­be több­ször a fiát is bevon­ta, aki édes­ap­ja mód­sze­re­it ismer­te, apja tud­tá­val ő is köz­re­mű­kö­dött az ügy­fe­lek fel­ku­ta­tá­sá­ban, ese­ten­ként tár­gyalt velük.

A vád­lot­tak 2016 máju­sá­ban két isme­ret­len tár­suk­kal a péc­se­lyi isko­lá­ba men­tek, s fel­aján­lot­ták szol­gál­ta­tá­su­kat, amely­re az épü­le­ten belü­li dugu­lás miatt szük­ség is volt. A meg­ren­de­lő­vel a fia­tal­ko­rú vád­lott tár­gyalt, aki a díja­zás kap­csán hiá­nyos tájé­koz­ta­tást adott, és egy nyom­tat­ványt is kitöl­tött, mely sze­rint a mun­ká­juk­ra ellen­őr­zés­sel és kar­ban­tar­tás­sal járó hat hóna­pos garan­ci­át vál­lal­nak. Tevé­keny­sé­gük legá­lis vol­tát iga­zo­lan­dó, a nyom­tat­vá­nyon bélyeg­ző is volt, azon­ban a rajta fel­tün­te­tett egyé­ni vál­lal­ko­zás a nyil­ván­tar­tá­sok­ban nem sze­re­pel.

A vád­lot­tak – a meg­ren­de­lés­ben fog­lal­tak elle­né­re – az épü­le­ten kívül, és olyan esz­köz­zel fog­tak neki a mun­ka­vég­zés­nek, amely a belső, kisebb átmé­rő­jű csö­vek tisz­tí­tá­sá­ra nem volt alkal­mas. A mun­kát körül­be­lül egy óra eltel­té­vel abba­hagy­ták, majd 29 folyó­mé­ter meg­tisz­tí­tá­sa után közel 83.000 forin­tos mun­ka­dí­jat szá­mol­tak fel úgy, hogy az ere­de­ti prob­lé­mát nem oldot­ták meg.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő édes­ap­ja azzal, hogy fiát a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be bevon­ta, veszé­lyez­tet­te a gyer­me­ké­nek erköl­csi fej­lő­dé­sét.