Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a csányi óvodában történt halálos mászóka-baleset ügyében – fotókkal – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az óvo­dai ját­szó­tér üze­mel­te­té­sé­ért fele­lős sze­mé­lyek soro­za­tos mulasz­tá­sai foly­tán 2019 őszén éle­tét vesz­tet­te egy hat­éves kis­lány Csány­ban. A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás ada­ta­i­nak isme­re­té­ben most vádat emelt az elkö­ve­tők­kel szem­ben.

Csány köz­ség­ben a helyi óvoda udva­rán olyan ját­szó­tér műkö­dött, mely­ben több fából készült játék, köz­tük egy mászó­ka is meg­ta­lál­ha­tó volt. Egy 2011-ben elvég­zett, köte­le­ző­en elő­írt felül­vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy ez a mászó­ka bal­eset­ve­szé­lyes. Ilyen eset­ben a hatá­lyos minisz­te­ri ren­de­let sze­rint az üze­mel­te­tő­nek – jelen eset­ben a pol­gár­mes­ter­nek – ki kell javít­tat­ni az esz­közt, vagy azt el kell bon­tat­ni, és ezek elvég­zé­sé­ig a hasz­ná­la­tot meg kell aka­dá­lyoz­ni.

Mind­ez elma­radt, 2013 nya­rán csu­pán annyi tör­tént, hogy az addig lét­rás mászó­kát a vád­lot­tak tud­tá­val mun­ká­sok áthe­lyez­ték, egy­ben eltá­vo­lí­tot­ták a lét­rát, ami az esz­köz sta­bi­li­tá­sát is biz­to­sí­tot­ta, így ettől kezd­ve a szer­ke­ze­tet csu­pán két föld­be ásott, imp­reg­ná­lat­lan fenyő­ge­ren­da tar­tot­ta füg­gő­le­ges hely­zet­ben. Ezt a poten­ci­á­lis baleset-forrást a gye­re­kek az óvo­da­ve­ze­tő enge­dé­lyé­vel tovább­ra is hasz­nál­ták. 2019-re a tar­tó­ge­ren­dák föld alat­ti részei elkor­had­tak, így reá­lis­sá vált a veszély, hogy az bár­mi­kor kidől­het, ami 2019. szep­tem­ber 26-án dél­előtt meg is tör­tént. Ekkor három óvo­dás egy­szer­re mászott fel a 80 kilo­gramm töme­gű játék­ra, az pedig kidőlt és rázu­hant a sér­tet­tek­re. Közü­lük ket­ten könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, har­ma­dik tár­su­kat, egy kis­lányt azon­ban a fején talál­ta el a kereszt­ge­ren­da, ami­nek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A járá­si ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a mun­ka­kö­ri köte­les­sé­gét súlyo­san és hosszú időn át elmu­lasz­tó volt pol­gár­mes­tert és a volt óvo­da­ve­ze­tőt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen – beis­me­ré­sük ese­tén – a bíró­ság mind­ket­tő­jük­kel szem­ben más­fél év, vég­re­haj­tá­sá­ban két és fél évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, emel­lett 2.000.000, illet­ve 1.250.000 Ft pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint az óvónő vád­lot­tat két évre tilt­sa el az óvó­női fog­lal­ko­zás­tól.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készült fotó­kon az óvoda udva­ra lát­ha­tó és az össze­dőlt mászó­ka.