Főoldal » Hírek » Vádemelés a cselekmények elkövetésekor 14 éves lány ellen- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú lány ellen, aki 2019-ben, 14 éve­sen köve­tett el több bűn­cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tés­kor 14 éves lány 2019 tava­szán bement egy győri álta­lá­nos isko­la lány öltö­ző­jé­ben, ahon­nan tár­sá­val mobil­te­le­font, kész­pénzt, póló­kat, cipő­ket, bizsu éksze­re­ket lop­tak el, össze­sen nyolc sér­tett­nek 142 000,- Ft kárt okozva.

Egy másik alka­lom­mal a fia­tal lány egy áru­ház­ból lopott édes­sé­get, illet­ve 2019 őszén egy másik tár­sá­val egy győri áru­ház­ból kb. 4 500,- Ft érték­ben lop­tak élelmiszert.

A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­ményt a ter­helt 2019 őszén követ­te el, mikor egy álta­la koráb­ban ismert 12 éves lányt vett észre a buszon, aki­től 500,- Ft-t köve­telt, külön­ben a kis­lányt meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A sér­tett félel­mé­ben oda­ad­ta a nála lévő 300,- Ft-t, de a vád­lott ekkor a kis­lány nya­ká­ban lévő 3 000-, Ft érté­kű sálat is köve­tel­te, amit végül a sér­tett félel­mé­ben szin­tén átadott neki.

A most 16 éves, letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tet súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel és több rend­be­li, minő­sí­tett lopá­sok­kal vádol­ja az ügyész­ség, és indít­vá­nyoz­ta javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítélését.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.