Főoldal » Archív » vádemelés a csempészett cigarettát betárazó külföldiekkel szemben

A vád sze­rint a bosznia-hercegovinai, vala­mint a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak 2013.
ápri­lis 20. nap­ján kibé­rel­ték egy sze­ge­di garázst azzal a cél­lal, hogy az ország­ba becsem­pé­szett ciga­ret­tá­kat ott tárol­has­sák és pihen­tes­sék tovább­ér­té­ke­sí­tés érde­ké­ben. A vád­lot­tak az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Magyar­or­szág­ra becsem­pé­szett közel 3000 doboz adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát 2013. május 17. nap­ján éjfél körü­li idő­ben a bérelt garázs­hoz szál­lí­tot­ták és meg­kezd­ték annak behor­dá­sát, ami­kor egy szem­ta­nú ész­lel­te cse­lek­mé­nyü­ket és beje­len­tést tett a rendőrségen.

A Csong­rád Megyei Főügyészség-sajtóközleménye - vád­eme­lés a csem­pé­szett ciga­ret­tát táro­ló kül­föl­di­ek­kel szemben