Főoldal » Archív » Vádemelés a csengelei gyilkosság ügyében - FOTÓKKAL

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben lőtte le isme­rő­sét, illet­ve sebe­sí­tett meg élet­ve­szé­lye­sen egy másik férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott évek­kel koráb­ban ismer­te meg a bol­gár fér­fit, aki­nek segí­tett Auszt­ri­á­ba köl­töz­ni, mun­kát kere­sett részé­re illet­ve köl­csön is adott neki. Mivel a köl­csönt nem kapta vissza, a viszony ket­te­jük között meg­rom­lott, és a vád­lott mikor meg­tud­ta, hogy a sér­tett haza­in­dul Bul­gá­ri­á­ba, elha­tá­roz­ta, hogy köve­ti és egy alkal­mas pil­la­nat­ban meg­öli őt. Ennek érde­ké­ben magá­hoz vette az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­rét, majd ismer­ve sér­tett uta­zá­si szo­ká­sa­it, 2017. decem­ber 4. nap­ján lakó­he­lyé­ről a dél­utá­ni órák­ban indul­va Hegyes­ha­lom­ra, a magyar-osztrák határ­ra haj­tott. A vád­lott szán­dé­ka az volt, hogy a sér­tet­tet a hatá­ron bevár­ja, majd őt köve­ti mind­ad­dig, amíg ter­vét végre nem tudja hajtani.

A sér­tett 23 óra körül érke­zett meg az álta­la veze­tett autó­val a határ­ra, majd miu­tán autó­pá­lya mat­ri­cát vál­tott, átlé­pett Magyar­or­szág terü­le­té­re, és az autó­pá­lyán haladt Rösz­ke irá­nyá­ba. A sér­tet­tel uta­zott mun­ka­tár­sa, egy oszt­rák állam­pol­gár­sá­gú férfi is. A sér­tett, mivel fáradt­sá­ga miatt pihen­ni akart, már más­nap 3 óra­kor meg­állt az M5 autó­pá­lya csen­ge­lei pihe­nő­jé­nél, ahol miu­tán lepar­kolt, utas­tár­sá­val együtt elaludt. A vád­lott is meg­állt a pihe­nő­nél, autó­ját úgy állít­va le egy kami­on mögött, hogy azt a sér­tett ne ész­lel­hes­se. A vád­lott miu­tán meg­győ­ző­dött, hogy a sér­tett elaludt, magá­hoz vette a pisz­to­lyát, fejé­re sap­kát, kezé­re kesz­tyűt húzott, és a sér­tett autó­já­hoz sétált. Ezt köve­tő­en vád­lott beko­po­gott az autó veze­tő felő­li olda­lán, mire az ott alvó sér­tett fel­ri­adt, és fel­is­mer­te vád­lot­tat. A sér­tett a slussz­kulcs­hoz nyúlt, és meg­pró­bált az autót elin­dít­va a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni. A vád­lott ezt ész­lel­ve azon­nal lőtt, öt lövés a bol­gár fér­fit, míg két lövés az oszt­rák fér­fit talált el. A bol­gár fér­fit érő lövé­sek egyi­ke a szív­be hatolt, de még annyi ereje a sér­tett­nek maradt, hogy az autót elin­dít­sa, és azzal a pihe­nő­ből kihajt­son. Mint­egy 100-150 méter meg­té­te­lét köve­tő­en, már az autó­pá­lya leál­ló sáv­já­ban azon­ban meg­állt, és a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te. Utas­tár­sa élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de még idő­ben tudott segít­sé­get hívni, majd őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, és élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A vád­lott a hely­szín­ről elhaj­tott, de őt más­nap este, nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben, az euró­pai ügyé­szi szerv, a Euro­just által koor­di­nált német-osztrák-magyar ügyé­szi szer­vek össze­han­golt mun­ká­já­nak ered­mé­nye­kép­pen sike­rült elfog­ni, majd a magyar ható­sá­gok elé állítani.

A főügyész­ség a vád­lot­tat több ember sérel­mé­re, előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­ség által koráb­ban közölt képek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eletellenes-buncselekmeny-csengelenel