Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a csengeri motoros baleset miatt

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy teher­au­tó veze­tő ellen, aki a jár­mű­vé­vel sza­bály­ta­la­nul kanya­ro­dott, és ezzel egy moto­ros halá­lát okoz­ta, egy másik moto­ros pedig mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2016. júni­us 30-án este a vád­lott a pót­ko­csis teher­au­tó­já­val az egyik csen­ge­ri kon­zerv­üzem­be tar­tott a város beve­ze­tő útján. A lakott terü­le­ten kívül lévő üzem­hez az útról balra nagy ívben kívánt a vád­lott leka­nya­rod­ni, azon­ban nem ész­lel­te a szem­ből két motor­ke­rék­pár­ral sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sértetteket.

Bár a moto­ro­sok fékez­tek, ennek elle­né­re neki­üt­köz­tek az előt­tük kanya­ro­dó teher­au­tó­nak, minek követ­kez­té­ben az elöl hala­dó motor­ke­rék­pá­ros olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen azon­nal meg­halt. A mögöt­te köz­le­ke­dő társa éle­tét az men­tet­te meg, hogy a motor­ke­rék­pár­ját a föld­re dön­töt­te, és lénye­gé­ben becsú­szott a teher­au­tó pót­ko­csi­ja alá. Ő is súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek 6-8 hónap alatt gyó­gyul­nak meg, de a sérü­lé­sei között van olyan is, amely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal jár.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott nem adott elsőbb­sé­get a balra kanya­ro­dás során a szem­ből érke­ző és egye­ne­sen tovább halad­ni szán­dé­ko­zott motorosoknak.

A rend­őr­ség a nyo­mo­zás során elren­del­te a vád­lott pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­la­tát, mely­nek ered­mé­nye az lett, hogy a szak­ér­tő sze­rint alkal­mat­lan szin­te min­den kate­gó­ri­á­ban a gépjárművezetésre.

Az ügyész halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a teher­gép­ko­csi veze­tő­jét, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Azt is kéri az ügyész a bíró­ság­tól, hogy a vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tilt­sák el.

csengeri baleset