Főoldal » Archív » Vádemelés a csongrádi trafikot farúddal kirabló férfival szemben

A férfi 2014. janu­ár 5-én este bement egy csong­rá­di ben­zin­kút mel­lett műkö­dő dohány­bolt­ba. A fejé­re egy kapuc­nit húzott, arca elé egy sálat tekert, vala­mint egy nap­szem­üve­get vett fel és magá­hoz vett egy 80 cm hosszú faru­dat, melyet ütés­re emel­ve - „adjad a pénzt”, „halad­jál”, "az össze­set” kije­len­té­sek­kel - az azna­pi bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel sér­tet­tet. Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a pénz­tár­gép­ben levő 128.000.-Ft kész­pénzt átad­ta a fér­fi­nak, aki elme­ne­kült a hely­szín­ről. A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05 20. - a csong­rá­di tra­fi­kot kirab­ló fér­fi­val szem­be­ni vádemelésről