Főoldal » Archív » Vádemelés a daganatos beteg gyermeket kezelő orvosokkal és ápolóval szemben

A vád­irat sze­rint a két kli­ni­kai orvos, vala­mint az ápoló a daga­nat eltá­vo­lí­tá­sá­val járó műté­tet köve­tő keze­lés során a kellő körül­te­kin­tés elmu­lasz­tá­sá­val össze­ke­ver­ték és ebből kifo­lyó­lag fel­cse­rél­ték a gerinc­csa­tor­ná­ba, vala­mint az int­ra­vé­ná­san beadan­dó készít­mé­nye­ket, vala­mint olyan sze­mélyt is bevon­tak a keze­lés­be, aki meg­fe­le­lő szak­ké­pe­sí­tés­sel, alkal­mas­sá­gi vizs­gá­val nem ren­del­ke­zett. Mind­ezek vezet­tek oda, hogy a sér­tett keze­lé­se során a gerinc­csa­tor­ná­ba olyan készít­ményt is bead­tak, ami csak véná­san lett volna adha­tó. A nem meg­fe­le­lő keze­lés követ­kez­té­ben a sér­tett­nél olyan káro­so­dá­sok lép­tek fel, ame­lyek a keze­lést köve­tő hete­dik napon halá­lát ered­mé­nyez­ték. A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye