Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vágott dohánnyal akart üzletelni, de lefülelték

Az anya­gi gon­dok­kal küzdő vád­lott a jöve­dé­ki adó­zás alól elvont alap­anyag érté­ke­sí­té­sé­vel akart pénz­hez jutni. Ennek érde­ké­ben az inter­ne­ten kere­sett eladó dohányt, majd a világ­há­lón talált arra vevőt is. 2013. ápri­lis 9-én a nyír­egy­há­zi pia­con 42.000,- forin­tért 300 kg, 5.025.000.- forint érté­kű vágott dohányt vásá­rolt, amely után nem fizet­te meg a jöve­dé­ki adót. A 21 zsák­nyi leve­let az egyik isme­rő­sé­től köl­csön­kért kis­busz­ba pakol­ta, majd a jár­mű­vel elin­dult a leen­dő vevő által meg­adott sal­gó­tar­já­ni címre. Az árut elad­ni azon­ban már nem tudta, ugyan­is a 21. számú főút Bátony­te­re­nye­és Vizslás-Újlak közöt­ti sza­ka­szán a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Beve­té­si Osz­tá­lyá­nak jár­őrei megállították.
A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye