Főoldal » Hírek » Vádemelés a debreceni Covid mintavételi pontot feltörők ellen - fotóval - Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két olasz és egy magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban lop­tak el mil­li­ó­kat.

A vád­irat sze­rint az idő­sebb olasz állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő évek óta Deb­re­cen­ben él. Egy autó­szer­viz­ben vég­zett alkal­mi mun­kát, ahol meg­is­mer­ke­dett az ott dol­go­zó magyar fér­fi­val. Mun­ká­juk során meg­tud­ták, hogy egy kon­té­ner­ben kiala­kí­tott Covid min­ta­vé­te­li pon­tot fog­nak elhe­lyez­ni Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban. A két férfi ismer­te a kon­té­ner belső elren­de­zé­sét, az ajtót nyitó kódot és azt is tud­ták, hogy a bevé­telt egy széf­ben tárol­ják, amit két-három heten­te gyűj­te­nek össze, így elha­tá­roz­ták, hogy betör­nek és meg­szer­zik a bevé­telt.

Az olasz férfi fel­hív­ta a gyer­mek­ko­ri barát­ját, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se cél­já­ból 2021. októ­ber 29-én Olasz­or­szág­ból Magyar­or­szág­ra uta­zott, majd együtt terep­szem­lét tar­tot­tak. A deb­re­ce­ni vád­lott az elkö­ve­tés­hez autót, ruhá­za­tot, cipő­vé­dőt és masz­kot is biz­to­sí­tott olasz tár­sa­i­nak, akik más­nap 22 óra 30 perc­kor meg­je­len­tek a hely­szí­nen. Az idő­sebb férfi az autó­ban vára­ko­zott, míg társa a kon­té­ner­hez ment. Az ajtót nem tudta a meg­is­mert kód­dal kinyit­ni, ezért letép­te a falra sze­relt dobozt és kife­szí­tet­te belő­le a kul­csot, ami­vel beju­tott, majd a polc­ra erő­sí­tett szé­fet a polc­cal együtt kisza­kí­tot­ta és magá­val vitte. Ezután a társa által veze­tett autó­val távoz­tak a hely­szín­ről és egy deb­re­ce­ni telep­hely­re men­tek, ahol fel­fe­szí­tet­ték a szé­fet és az abban lévő, több mint 2,2 mil­lió forint kész­pénzt ellop­ták. A fia­ta­labb olasz elkö­ve­tő más­nap vissza­uta­zott hazá­já­ba és a meg­szer­zett pénzt is magá­val vitte, majd fel­él­te.

A sér­tett lopás­sal oko­zott kára nem térült meg, így beje­len­tet­te kár­té­rí­té­si igé­nyét. A deb­re­ce­ni rend­őrök a nyo­mo­zás során két autót és mobil­te­le­font is lefog­lal­tak.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, tet­tü­ket beis­me­rő elkö­ve­tő­ket nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a két olasz férfi társ­tet­tes­ként, magyar tár­suk pedig bűn­se­géd­ként köve­tett el. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a két kül­föl­di­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, egyi­kük­kel szem­ben Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást, a helyi fér­fi­val szem­ben pedig vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett pénz­bün­te­tést is alkal­maz­zon és adjon helyt a sér­tett kár­té­rí­té­si igé­nyé­nek.

A fény­ké­pen a bejá­rat­nál lesza­kí­tott kul­csos doboz nyoma lát­ha­tó.