Főoldal » Hírek » Vádemelés a debreceni Nagytemplom fémtolvajai ellen – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2023 feb­ru­ár­já­ban lefe­szí­tet­ték és ellop­ták a Nagy­temp­lom réz ablak­pár­ká­nya­it, egyi­kük továb­bi négy lopást is elkövetett.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2023. feb­ru­ár 9-én este a deb­re­ce­ni Nagy­temp­lom hátsó, park felő­li részé­hez ment, ahol az idő­seb­bik egy fogó­val fesze­get­ni kez­dett hat vörös­réz ablak­pár­kányt. A férfi a meg­la­zí­tott pár­ká­nyok­ból hár­mat egy zsák­ba tett, és tár­sá­val elvit­ték azt, más­nap pedig lead­ták az egyik deb­re­ce­ni fém­fel­vá­sár­ló­nál. Az ello­pott, össze­sen 187.000 forint érté­kű réz­le­mezt a deb­re­ce­ni rend­őrök meg­ta­lál­ták és vissza­ad­ták a sértettnek.

Az idő­sebb férfi ezt meg­elő­ző­en, 2022. decem­ber 23. és 2023. feb­ru­ár 5. napja között továb­bi négy, Bocs­ka­ikert­ben és Haj­dú­had­há­zon lévő ház­ból is ello­pott külön­bö­ző érté­ke­ket, töb­bek között lét­rát, kerti szer­szá­mo­kat, kerék­párt és mobil­te­le­font. Az így oko­zott, össze­sen 200.000 forint lopá­si kár nagy részét a rend­őr­ség szin­tén lefog­lal­ta és vissza­ad­ta a tulajdonosoknak.

Az idő­sebb elkö­ve­tő ezen túl­me­nő­en 2023. feb­ru­ár 1-jén, éjfél körül az egyik deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más terü­le­tén erő­sen itta­san kia­bált, ezért a vas­úti őr érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a hely­szín­re érkez­tek, és a férfi sérü­lé­se miatt men­tőt is hív­tak hozzá. Köz­ben pró­bál­ták meg­nyug­tat­ni, de az elkö­ve­tő indu­la­tos maradt, és ami­kor beszállt a men­tő­au­tó­ba, az egyik rend­őrt trá­gár sza­vak­kal szidalmazta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső idő­sebb fér­fi­val szem­ben a lopá­sok és becsü­let­sér­tés miatt a szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban lévő tár­sá­val szem­ben pedig lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­ve­szés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett videó és fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megrongaltak-a-templomot