Főoldal » Archív » Vádemelés a designer drogokat terjesztő kecskeméti hálózat ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 49 éves békés­csa­bai férfi és 13 társa ellen, akik 2012 már­ci­u­sa és 2013 júni­u­sa között egy design­er dro­gok for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó háló­za­tot működ­te­tek és Kecs­ke­mé­ten, vala­mint a kör­nyék­be­li tele­pü­lé­se­ken ellát­ták a fogyasz­tó­kat.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.20.