Főoldal » Hírek » Vádemelés a fegyveres elégtételre készülő férfi ellen – Fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fegy­ver­rel akart bosszút állni egy bala­ton­fü­re­di bár biz­ton­sá­gi őrein az a 32 éves férfi, aki ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019 júni­u­sá­ban a szó­ra­ko­zó­hely bár­pult­já­nál szó­vál­tás­ba került egy isme­ret­len­nel, akit meg­ütött, mire a biz­ton­sá­gi őrök kikí­sér­ték és fel­szó­lí­tot­ták, hogy távoz­zon. A férfi sérel­mes­nek tar­tot­ta az intéz­ke­dé­sü­ket, és elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll raj­tuk. Ezért egy isme­rő­sén keresz­tül már más­nap nyo­moz­ni kez­dett, hogy meg­tud­ja a nevü­ket, a férfi azon­ban érdem­ben nem segí­tett neki.

A vád­lott este az előző nap fel­ke­re­sett bár szom­széd­sá­gá­ban műkö­dő disz­kó­ban szó­ra­ko­zott, ahol a két biz­ton­sá­gi őr mel­lett az isme­rő­sét is meg­lát­ta, és fel­há­bo­rod­va álla­pí­tot­ta meg, hogy a férfi eltit­kol­ta előle a sér­tet­tek elér­he­tő­sé­gét. Ezért éjfél körül tele­fo­non keres­te, majd miu­tán a sér­tett vissza­hív­ta, meg­be­szél­ték, hogy a bár előt­ti par­ko­ló­ban talál­koz­nak. Az elkö­ve­tő itt fele­lős­ség­re vonta a fér­fit, ami­ért hazu­dott neki, és ököl­lel, nagy erő­vel arcon ütöt­te. Az ütés­től a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett és a föld­re került, majd a továb­bi bán­tal­ma­zás elke­rü­lé­se érde­ké­ben távo­zott.

Ezt köve­tő­en a vád­lott által kere­sett egyik biz­ton­sá­gi őr tudo­mást szer­zett a vere­ke­dés­ről, és figyel­mez­tet­te a fér­fit, hogy nem mehet be olyan szó­ra­ko­zó­hely­re, ahol ő és a társa dol­go­zik. Az elkö­ve­tő erre taxi­val haza­ment, és az enge­déllyel tar­tott pisz­to­lyát, a tár­ban nyolc darab éles lőszer­rel, lövés­re kész, kibiz­to­sí­tott álla­pot­ba helyez­ve, a nad­rág­ja övébe tűzte, majd a taxi­val vissza­ment a disz­kó­ba, hogy ott meg­öl­je a vele szem­ben intéz­ke­dő biz­ton­sá­gi őrö­ket. A szem­mel lát­ha­tó­an ittas, illet­ve szo­ron­gás­ol­dó gyógy­szer­től, vala­mint koka­in­tól bódult vád­lott egy, a bejá­rat­nál álló másik őr előtt fel­húz­ta a póló­ját és meg­mu­tat­ta a fegy­ve­rét, majd kér­dő­re vonta, hogy hol van­nak a bará­tai, mert „meg­csi­nál­ja” őket. A biz­ton­sá­gi őr elő­ször kérte, hogy „ne csi­nál­jon hülye­sé­get, men­jen haza, vigye haza a pisz­to­lyát”. Az elkö­ve­tő azon­ban a fegy­ve­rért nyúlt, és annak mar­ko­la­tát meg­fog­va közöl­te, hogy szét­lő min­den­kit. A biz­ton­sá­gi őr erre elkap­ta a vád­lott kezét, aki tovább­ra is elő akar­ta venni a fegy­vert, majd végül dula­kod­va, több ütés­sel sike­rült lefegy­ve­rez­nie a fér­fit, aki­nek lefo­gá­sá­ban a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig más is segí­tett neki.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a két­rend­be­li ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te mel­lett fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés­sel bűn­tet­té­vel, továb­bá garáz­da­ság, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádolt fér­fit a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.