Főoldal » Archív » Vádemelés a férjét baltával bántalmazó szakmári nő ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 38 éves szak­má­ri nő ellen, aki 2019. ápri­lis 13-án este az őt rend­sze­re­sen szi­dal­ma­zó és bán­tal­ma­zó fér­jét egy bal­tá­val leg­alább három­szor fejbe vágta.

A 38 éves nő és férje hét éve éltek együtt, a kap­cso­la­tuk mint­egy két éve rom­lott meg. A férj egyre sűrűb­ben ita­lo­zott és itta­san agresszív­vé vált, szá­mos eset­ben bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, de a ház­tar­tás költ­sé­ge­i­hez sem járult hozzá meg­fe­le­lő­en. Viszo­nyuk még inkább elmér­ge­se­dett, miu­tán kide­rült, hogy idő­köz­ben a fele­ség kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik fér­fi­val.

A vád­lott tavaly novem­ber­ben a Kalo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon fel is jelen­tet­te a fér­jét, aki a fel­je­len­tés sze­rint egy csa­lá­di vesze­ke­dés során meg­po­foz­ta, foj­to­gat­ta és egy kávés poha­rat vágott a fejé­hez. Az eljá­rás emi­att jelen­leg is folya­mat­ban van.

2019. ápri­lis 13-án a vád­lott és férje este fél 9 körül értek haza, a férj az egész napi ita­lo­zás miatt erő­sen ittas volt. Miu­tán a gyer­me­ke­i­ket lefek­tet­ték alud­ni, a férj a közös ágyuk­ban min­den konk­rét előz­mény nél­kül szi­dal­maz­ni kezd­te a vád­lot­tat, kar­ját meg­ra­gad­ta, lábá­ba bele­rú­gott, miköz­ben mind­ket­ten fel­ül­tek az ágy­ban.

Ekkor a vád­lott - tart­va az újabb bán­tal­ma­zás­tól - fel­ka­pott az ágy mel­lől egy bal­tát és felül­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­la­tok­kal leg­alább három­szor a férje fejé­re súj­tott a balta foká­val. A sér­tett az első ütés­től vissza­ha­nyat­lott az ágyra, így a továb­bi üté­se­ket hanyatt fekvő hely­zet­ben szen­ved­te el.

A vád­lott az üté­sek után kisza­ladt az udvar­ra és a bal­tát eldob­va tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A hely­szín­re érke­ző men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, míg a vád­lot­tat a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és a jobb könyö­kén repesz­tett sérü­lé­se­ket és zúzó­dá­so­kat, vala­mint köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként a jobb halán­ték­csont dara­bos töré­sét szen­ved­te el, mely­hez kis kiter­je­dé­sű kemény­bu­rok alat­ti vér­zés tár­sult.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a bal­tát is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.