Főoldal » Hírek » Vádemelés a festéküzemben történt baleset miatt - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 27 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki mun­ka­he­lyén mun­ka­tár­sá­val együtt egy meg­hi­bá­so­dást akart elhá­rí­ta­ni, eköz­ben meg­bon­tot­tak egy zárt rend­szert, a társa ezután a saját továb­bi fele­lőt­len maga­tar­tá­sa miatt halá­los bal­ese­tet szenvedett.

2018 novem­be­ré­ben a vád­lott és mun­ka­tár­sa kap­ták fel­ada­tul a Nóg­rád megyei fes­ték­gyár­tó cég­nél műkö­dő fes­ték­ke­ve­rő beren­de­zés üze­mel­te­té­sét. Miu­tán a két férfi leszi­vattyúz­ta a meg­ke­vert fes­té­ket a gép­ből, a szá­mí­tó­gé­pes prog­ram elin­dí­tot­ta a cső­rend­szer tisz­tí­tá­sát végző, lénye­gé­ben egy cső­gö­rény sze­re­pét betöl­tő hen­ger alakú, közel 1,5 kg súlyú úgy­ne­ve­zett „mul­c­hot”, amely azon­ban a zárt rend­szer­ben elakadt.

A két férfi a mulch kimoz­dí­tá­sát a rend­szer­ben lévő nyo­más eme­lé­sé­vel pró­bál­ta meg elér­ni, ez azon­ban nem veze­tett ered­mény­re.  Ekkor úgy dön­töt­tek, hogy a cső­rend­szert meg­bont­ják, majd meg­ke­re­sik és kiütik az elakadt alkatrészt.

Mind­ket­ten a rend­szer külön­bö­ző része­in vol­tak, így egy­mást nem lát­ták és csak kia­bál­va tud­tak kom­mu­ni­kál­ni. A vád­lott mun­ka­tár­sa kis­vár­tat­va meg­ta­lál­ta az elaka­dás helyét, és arra kérte a vád­lot­tat, hogy a rend­szert helyez­ze nyo­más alá, majd a leve­gő­nyo­mást növel­je, az így kimoz­du­ló mul­c­hot a cső végén egy vödör­rel akar­ta elkap­ni. Rövid idő után a férfi kia­bál­va a nyo­más foko­zá­sát kérte a vád­lot­tól, majd bele­né­zett a csőbe. A 3 bar-ra foko­zott nyo­más miatt ekkor a mulch kilőtt és fejen talál­ta őt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy elhe­lyez­ke­dé­sük­ből faka­dó­an a vád­lott nem lát­hat­ta és nem is volt ráha­tás­ra arra, hogy társa épp mit csi­nál, ezért annak halá­la nem róha­tó a ter­hé­re, a tra­gé­dia azért követ­ke­zett be, mert a sér­tett bele­né­zett a csőbe, miu­tán ő maga kérte a nyo­más foko­zá­sát. Azon­ban a veszély­hely­zet lét­re­ho­zá­sá­ért az ügyész­ség sze­rint a vád­lott is fele­lős­ség­gel tar­to­zik, mert a meg­hi­bá­so­dást – mivel nem kar­ban­tar­tói mun­ka­kör­ben dol­goz­tak – nem kísé­rel­het­ték volna meg elhá­rí­ta­ni, azt kizá­ró­lag jelez­ni­ük lehe­tett volna felet­te­se­ik­nek. A cső­rend­szert nem bont­hat­ták volna meg, és nem helyez­het­ték volna nyo­más alá, a mun­ka­vé­del­mi és fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat ezzel mind­ket­ten súlyo­san megszegték.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a fen­ti­ek miatt fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés­sel vádol­ja, a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és a közel 1.100.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség vád­lott álta­li meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.