Főoldal » Hírek » Vádemelés a fesztiválon kábítószerező külföldi állampolgárokkal szemben – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves német nő és egy 40 éves török férfi ellen, akik egy Nóg­rád megyei zenei fesz­ti­vá­lon több­fé­le kábí­tó­szert is fogyasz­tot­tak.

A nőt és a fér­fit 2018 júli­u­sá­ban egy Nóg­rád zenei megyei fesz­ti­vá­lon ellen­őriz­ték a rend­őrök. Ennek során a közö­sen hasz­nált sát­ruk­ból több­fé­le, önzá­ró tasa­kok­ban, tége­lyek­ben és kon­takt­len­cse tar­tók­ban tárolt kábí­tó­szert - köz­tük LSD-t, amfe­ta­mint, ecs­ta­syt, MDMA-t, kan­na­biszt és koka­int -  fog­lal­tak le, melyek együt­tes ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség alsó hatá­rát. 

A két barát a kábí­tó­sze­re­ket fogyasz­tás cél­já­ból sze­rez­te be, szer­ve­ze­tük­ből THC, koka­in és amfe­ta­min is kimu­tat­ha­tó volt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy közel 800.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se­nek meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.