Főoldal » Hírek » Életveszélyes szurkálás egy fesztiválon – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elmúlt év augusz­tu­sá­ban az egyik fesz­ti­vá­lon a négy vád­lott előbb össze­vert egy fér­fit, majd egyi­kő­jük a biz­ton­sá­gi őrök veze­tő­jét hasba szúr­ta, élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozva.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a két test­vér­pár – akik egyéb­ként uno­ka­test­vé­rek is – 2022. augusz­tus 7-én az egyik Tisza-parti üdü­lő­te­rü­le­ten lévő szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­kod­tak barát­nő­ik­kel, ahol egy fesz­ti­vált ren­dez­tek több száz részt­ve­vő­vel. A ren­dez­vény biz­to­sí­tá­sát egy kft. végez­te 11 biz­ton­sá­gi őrrel és egy vezetővel.

A fér­fi­ak éjfél körül egyi­kő­jük koráb­bi hara­go­sá­val szó­vál­tás­ba keve­red­tek, akit leütöt­tek, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ták, meg­ütöt­ték. A meg­tá­ma­dott elsza­ladt a hely­szín­ről, és beszá­molt bará­ta­i­nak a verés­ről, majd velük vissza­ment. A sér­tett két társa szá­mon kér­ték a vád­lot­ta­kon a verést, akik ezt nem tagad­ták, sőt hár­man kést vet­tek elő, és azzal fenye­get­ték a sér­tet­tet és a neki segí­tő tanúkat.

A konf­lik­tust ész­lel­ték a biz­ton­sá­gi őrök, akik érte­sí­tet­ték a veze­tő­jü­ket. A biz­ton­sá­gi őrök a vitat­ko­zó fele­ket fel­szó­lí­tot­ták a szó­ra­ko­zó­hely elha­gyá­sá­ra, meg­pró­bál­ták őket a kerí­té­sen kívül­re tolni. A ren­dez­vény­ről kiszo­rí­tott vád­lot­tak azt kia­bál­ták a biz­ton­sá­gi őrök veze­tő­jé­nek, hogy őt meg­ölik. Az őrség veze­tő­je köze­lebb lépett az elkö­ve­tők­höz, ekkor egyi­kük zseb­kés­sel a hasán meg­szúr­ta. Az áldo­zat élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A fér­fi­ak a hely­színt elhagyták.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, illet­ve a biz­ton­sá­gi őrt leszú­ró fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek az elő­ké­szí­tő ülé­sen, és nem kérik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, az ügyész­ség sze­rint az élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozó fér­fit hat év, míg tár­sa­it ennél rövi­debb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés­re kel­le­ne ítélni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.