Főoldal » Archív » Vádemelés a fiát szíven szúró jánoshalmai férfi ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 52 éves jános­hal­mai férfi ellen, aki 2017. feb­ru­ár 15-én itta­san, vesze­ke­dés köz­ben egy kony­ha­kés­sel meg­öl­te a fiát.

Az 52 éves vád­lott és fele­sé­ge János­hal­mán lak­tak. Hat gyer­me­kük közül a vád­be­li idő­szak­ban hár­man lak­tak ott­hon, köz­tük a sér­tett férfi is. A csa­lád férfi tag­ja­i­nak több­sé­ge rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt és itta­san agresszív­vé vált. Ilyen­kor gyak­ran ala­kult ki közöt­tük tett­le­ges­ség­be tor­kol­ló nézet­el­té­rés. 2016 már­ci­u­sá­ban a vád­lott másik fia mell­ka­son szúr­ta a vád­lot­tat, fél évvel később pedig egy továb­bi fiú­test­vér agyon­ver­te egy faléc­cel az egyik testvérét.

A vád­lott 2017. feb­ru­ár 15-én dél körül ért haza. A ház­ban talál­ta a sér­tet­tet és a fia uno­ka­test­vé­rét. A vád­lott és a fia is fogyasz­tot­tak már aznap alko­holt. Ezután közö­sen foly­tat­ták az ivást. A vád­lott fel­ve­tet­te, hogy a fia elköl­töz­het­ne már a szü­lői ház­ból. Az ittas vád­lott ezután kiült a kony­há­ba, ahová a fia is követ­te, mert vécé­re kel­lett mennie.

Pon­to­san meg nem álla­pít­ha­tó okból a kony­há­ban vitat­koz­ni, majd dula­kod­ni kezd­tek, ami­nek során a vád­lott egy kony­ha­kést is fel­ka­pott. Huza­ko­dás köz­ben kike­rül­tek a ház mellé, ahol foly­tat­ták a vere­ke­dést. A sér­tett ököl­lel meg­ütöt­te apja arcát, mire a vád­lott a kony­ha­kés­sel egy­szer nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta a fiát. Ezután a sér­tett néhány lépést hát­rált, majd össze­esett és elvesz­tet­te az eszméletét.

Az uno­ka­test­vér azon­nal hívta a men­tő­ket. A vád­lott köz­ben vissza­ment a kony­há­ba, ott várta ülve a rend­őrö­ket. A men­tő­sök meg­kí­sé­rel­ték a sér­tet­tet újra­élesz­te­ni, de a fiú a szú­rás miatt a hely­szí­nen meg­halt. A vád­lott az arcán szen­ve­dett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérülést.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a kony­ha­kést is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.