Főoldal » Hírek » Vádemelés a fiatalkorú rablók ellen - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fia­tal ellen, akik 2021 augusz­tu­sá­ban rabol­ták ki ittas alkal­mi isme­rő­sü­ket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tés­kor 20 éves fiú és két 18 éves társa 2021 augusz­tu­sá­ban, az éjsza­kai órák­ban Sop­ron utcá­it jár­ták. Itt talál­koz­tak egy isme­rő­sük­kel és a szá­muk­ra isme­ret­len 28 éves sér­tet­tel, aki már ekkor elég ittas álla­pot­ban volt. Ezután együtt jár­ták a sop­ro­ni utcá­kat, több helyen is vásá­rol­tak sze­szes italt, amit a sér­tett fize­tett.

Végül haj­na­li 4 óra felé, a három vád­lott rátá­madt a sér­tett­re, hogy meg­sze­rez­zék érté­ke­it és lap­top­tás­ká­ját. A ter­hel­tek ütni kezd­ték a sér­tet­tet, aki pró­bált véde­kez­ni, majd a föld­re is vit­ték. A sér­tett­nek végül sike­rült fel­áll­ni és elsza­lad­nia, azon­ban a póló­ját és a tás­ká­ját leszed­ték róla az elkö­ve­tők.

A tet­te­sek végül a sér­tett tás­ká­ját és ira­ta­it eldo­bál­ták, a lap­to­pot és töl­tő­jét pedig elrej­tet­ték.

A sér­tett - aki­nek a nyo­mo­zás során a rend­őrök egy fatá­ro­ló­ban meg­ta­lál­ták a lap­top­ját - a cse­lek­mény miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás­sal és köz­ok­irat­tal vissza­élés­sel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt ter­helt­tel szem­ben az ügyész­ség fegy­ház bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg két fia­tal­ko­rú tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za az indít­vány.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.